O městské policii

Co je obecní (městská) policie

Je to orgán obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Obecní policie zabezpečuje zejména místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo zvláštní zákon. Tento zákon stanovuje i úkoly, které obecní policie plní. Zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obcí, podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci a v neposlední řadě odhaluje přestupky a jiné správní delikty. V rámci své činnosti úzce spolupracuje s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

Městskou policii Brandýs nad Labem–Stará Boleslav řídí místostarosta Jaroslav Dušek, v čele Městské policie stojí od roku 2012 ředitel ing. Petr Rendl. Od listopadu 2015  působí jeho zástupce Bc. Josef Matal, a od února 2019 i strážník – preventista Radek Fedaček.

Jak potvrdil ředitel městské policie, do celkového počtu 22 strážníků v současné době chybí několik strážníků. Naší prioritou, kterou se nám již delší dobu nedaří plnit, je doplnění početních stavů strážníků. Je třeba podotknout, že ne každý občan chce nebo může tuto práci vykonávat. Pro přijetí do pracovního poměru strážníka musí splňovat několik podmínek, mezi které patří zejména bezúhonnost, spolehlivost, musí být starší 18 let, být zdravotně způsobilý a mít ukončené  střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav a Městská policie Brandýs nad Labem–Stará Boleslav se zapojují spolu s Policií ČR do projektu  „Bezpečné město“.

V rámci projektu Bezpečné město bylo město rozděleno na několik úseků (lokalit), kdy za každý úsek ponese odpovědnost konkrétní strážník. V těchto úsecích budou jednotliví strážníci vykonávat svoji pěší kontrolní a hlídkovou činnost se zaměřením na problémová místa a budovy, výskyt osob vyžadujících zvláštní péči či osob vyššího věku a to ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví, dále na výskyt bezdomovců, neoprávněné zábory veřejného prostranství, černé skládky, odstavené vraky vozidel, poškozené komunikace a další.

Pro zefektivnění činnosti byla nově služební vozidla strážníků vybavena záznamovým zařízením – autokamerou. Rovněž tak hlídky při své každodenní činnosti začaly používat i osobní záznamové zařízení – kameru, což jednoznačně ulehčí jejich práci. Záznamy mohou být použity také jako důkazní prostředek nejen k přestupkovému jednání, ale lze je poskytnout Policii ČR k řešení trestné činnosti.