Pálení čarodějnic

Tak jako každý rok, i letos nás čekají lidové veselice známé jako „pálení čarodějnic.“Je nutno při této činnosti potřeba dbát na dodržování základních bezpečnostních opatření tak, aby nebyl narušen průběh těchto veselic a z přátelského ohně nevznikl nebezpečný požár.

Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu dodržovat všichni organizátoři a účastníci veselic.

Při rozdělávání ohně, kdekoliv v přírodě či na volném prostranství, se v žádném případě nesmějí používat vysoce hořlavé látky (napřbenzín, nafta., líh atd.). V důsledku jejich použití může dojít nejen k rozšíření ohně mimo stanovený prostor, ale především k ohrožení zdraví a životů osob pohybujících se v okolí ohniště. V dnešní době jsou již bez problémů k sehnání prostředky k tomu určené. Jedná se např. o tekuté a pevné podpalovače (např. PePo aj.).

Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů, tzn. ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr, zbaveným jakýchkoliv hořlavin (suchý travní porost, stromy a keře, včetně kořenových systémů atd.). Místo musí být vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních porostů a 100 m od stohu slámy.

Je zakázáno například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Je třeba mít na paměti i bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám vzniká nebezpečí požáru, např. zapálením střechy.

Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru, uvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek atd.

§ 5 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon PO), hovoří: „právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit odpovídající opatření proti vzniku    a šíření požáru.“ Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Místo pálení by mělo být zabezpečeno dostatečným množstvím hasebních látek  a příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné. I když to zákon o požární ochraně přímo nestanovuje, měly by obdobně postupovat i fyzické osoby, neboť každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život, zdraví a majetek osob.

V případě, že oslavy spojené s pálením ohňů na volném prostranství pořádají právnické osoby či podnikající fyzické osoby (např. firmy či obce), mají ze zákona povinnost toto spalování hořlavých látek včetně přijatých protipožárních opatření předem oznámit příslušnému HZS kraje, přičemž musí dbát jeho pokynů. (§ 5, odst. 2 zákona o PO). V případě zanedbání této povinnosti se vystavují nebezpečí, že jim bude ve správním řízení uložena pokuta, která může dosáhnout až do výše 500 000,- Kč.

Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.

Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru. Opustit ohniště lze až po jeho úplném vyhasnutí, či důkladném zalití vodou nebo zasypání zeminou.

Hasiči každý rok dohašují mnoho ohnišť, která byla po skončení akce ponechána bez dozoru. Doba, po kterou je potřeba dohlížet na ohniště, není nikde stanovena, nicméně z našich zkušeností vyplývá, že by to mělo být minimálně 12 hodin od ukončení pálení a zalití či zasypání ohniště.

Spokojené a bezproblémové prožití letošních čarodějnic přejí hasiči.

Pokud plánujete na čarodějnice větší než malý táborák, můžete o tom dát vědět hasičům zde.