Dopravní opatření

V této sekci, bychom se chtěli věnovat dopravním změnám, opatřením a dalším událostem, které se dotýkají našeho města.

Upozornění na úplnou uzavírku železničního přejezdu na ul. Zápská 19.10.-21.10.2019

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu, bude ve dnech 19.10.-21.10.2019 úplná uzavírka na silnici II/101 ul. Zápská. Objízdná trasa vedena ul. Královická – Komenského nám. – Masarykovo nám. – Pražská – Tyršova – Zápská – viz grafika.

-raf- 1.10.2019


Úplná uzavírka silnice III/33310, Svémyslice, okr Praha- východ od 18.3.2019 do 22.9.2019 – UPDATOVÁNO

Důvodem uzavírky jsou stavební práce z důvodu provádění stavebních prací na akci s názvem – ,,Demolice a následná výstavba nového mostu ev. Č. 33310-4 ve Svémyslicích. Úplná uzavírka z důvodu provádění stavebních prací na akci s názvem – ,,Demolice a následná výstavba nového mostu ev. č. 33310-4 ve Svémyslicích“, bude prodloužena do 31.10.2019 (původní termín byl 22.9.2019). Důvodem k prodloužení termínu, je dle žádosti stavitele, nutnost provedení víceprací spojených s umístěním mostu a vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Nejedná se tedy o zastavení prací, či jiné nekontrolované činnosti ze strany stavitele. Silniční správní úřad Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi se zúčastňoval kontrolních dnů a zdůvodnění žadatele považuje za opodstatněné a prodloužení lhůty za přiměřené, proto bude termín, platný pro povolenou uzavírku a nařízenou objízdnou trasu, prodloužen jak je uvedeno výše.  Objížďka uzavírky je vedena obousměrně (pro všechna vozidla) po trase Svémyslice ˃ směr Zeleneč, přes obce Dřevčice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zápy, Mstětice po silnicích č. III/33310, II/610, II/101, II/611 III/33310 a zpět.

 

 

-raf- 9.9.2019 (update)


Upozornění na omezení provozu na Komenského náměstí od 23.8.2019

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás upozornit na dopravní omezení, které bude od 23.8.2019 po dobu cca 10 dnů a to na Komenského náměstí, v Brandýse nad Labem, na vozovce před budovou Městského úřadu. Toto omezení je z důvodu nutnosti opravy propadu vozovky u středového ostrůvku na této křižovatce ul. I. Olbrachta x Komenského náměstí.

Omezení provozu bude následovné: provoz bude veden jednosměrně ulicí Komenského nám. směrem z Masarykova nám. na Čelákovice. Směr z od Čelákovic bude veden jednosměrně podél soukromého parkoviště, kde v křižovatce s ul. I. Olbrachta vozidla pojedou vpravo na Starou Boleslav nebo vlevo na náměstí v Brandýse nad Labem. Odbočení na Čelákovice bude možné pouze na křižovatce I. Olbrachta x Komenského nám. před restaurací Záložna vlevo. Označení hlavních a vedlejších silnic zůstává v současném stavu. Pro jízdu na Čelákovice, pro řidiče jedoucích od Staré Boleslavi, je možné využít i ulici Na Celné, pod brandýským zámkem.

Situace je graficky znázorněna v obrázku v příloze.

Děkujeme za pochopení a dodržování přechodného dopravního značení a ohleduplnost k ostatním účastníků silničního provozu.

-raf- 22.8.2019


Upozornění na úplnou uzavírku silnice II/610 – rekonstrukce komunikace Podolanka – Dřevčice – Brandýs nad Labem 19.8.2019 -30.6.2020

V termínech v rozsahu od 19.8.2019  do 30.6.2020 bude ve čtyřech etapách probíhat rekonstrukce komunikace č. II/610 v úsecích Podolanka – Dřevčice – Brandýs nad Labem. Po dobu rekonstrukce bude vždy úplná uzavírka opravovaného úseku a doprava bude veden a po objízdných trasách. Celá rekonstrukce je akcí Krajské správy a údržby silnic StČ kraje p.o. se sídlem Praha 5, Zborovská 11, PSČ 150 21.

 

I. etapa 19.8.2019 – 27.9.2019 úplná uzavírka silnice II/610, uzavřený úsek od konce obce Dřevčice po odbočky na Jenštejn (Rozcestí). Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, III/0113, a III/0107 – obousměrně, obcí Dřevčice směr obce Svémyslice a zde do obce Zeleneč anebo přes Dehtáry a do Radonic a dále dle potřeby a po dobu 1. etapy budou dočasně přemístěny zastávky BUS  – viz grafika.

Uzavřený úsek + objezd         Přemístění zastávek BUS

II. etapa 28.10.2019 -15.12.2019 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od odbočky na Jenštejn (Rozcestí) po začátek obce Podolanka.  Objízdná trasa je vedena po silnici III/0107 a III/0106 – obousměrně mimo BUS, obcí Jenštejn ul. Dřevčická ke křižovatce Radonická. Zde podle potřeby se pokračuje ul. Vinořská na Vinoř anebo ul. Radonická na Radonice – viz grafika.

Uzavřený úsek                        Objízdné trasy

III. etapa 16.3.2020-10.5.2020 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od Cihelny Dřevčice od odbočky na Popovice. Po dobu etapy III. a IV. bude cesta z Popovic do Dřevčic jednosměrná směrem k obci Dřevčice. Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, II/101 – obousměrně mimo BUS přes obec Svémyslice, a to po silnici č 101 přes Zápy a do Brandýsa nad Labem na kruhovou křižovatku do ulic Průmyslová a Zápská. Zde se bude pokračovat dle potřeby těmito ulicemi do Brandýsa nad Labem.

Uzavřený úsek                        Objízdné trasy                        Jednosměrka z Popovic

 

IV. etapa 11.5.2020-30.6.2020 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od konce města Brandýs nad Labem po Cihelnu Dřevčice. Po dobu etapy III. a IV. bude cesta z Popovic do Dřevčic jednosměrná směrem k obci Dřevčice. Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, II/101 – obousměrně mimo BUS, ulicí Průmyslová přes kruhovou křižovatku a zde po silnici č. 101 přes Zápy a následně směr Mstětice a Zeleneč anebo směr Svémyslice, Dřevčice a dál pokračovat po silnici II/610 na Vinoř.

-raf- 12.8.2019


Upozornění na předčasné ukončení uzavírky silnice č. III/0107 v k.ú. Radonice u Prahy

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vám sdělit, že máme zatím předběžnou informaci o tom, že ke dni 28.7.2019 by měla být ukončena úplná uzavírka silnice č. III/0107 v k.ú. Radonice u Prahy, kde od 8. 4. 2019 probíhaly stavební práce na akci s názvem: „III/0107 Radonice, most ev. č. 0107-1 u obce Radonice“ a po tomto datu by měla být komunikace zase plně průjezdná.  Uzavírka této komunikace byla plánovaná do 7. 9. 2019.

18.7.2019 -raf


 

Upozornění na spuštění zkušebního provozu úsekového měření rychlosti na ulici Kostelecká v Brandýse nad Labem

Vážení spoluobčané,

jak jste jistě někteří z Vás sami poznali, v minulém týdnu byla dokončena montáž úsekových měřičů rychlosti na ulici Kostelecká. Proto Vás chceme upozornit, že do konce měsíce července bude toto zařízení v testovacím provozu, kdy bude zjištěna funkčnost a správnost měření tímto zařízením a také se bude provádět školení k jeho obsluze a vyhodnocování. Pokud vše bude v pořádku a měřící zařízení bude správně fungovat, od 1. 8. 2019 by přešel provoz do ostrého provozu. Chci ubezpečit, že měření bude i zde probíhat s dostatečnou tolerancí, tak abych předešli postihu bagatelního překročení rychlosti.

Měřený úsek prochází od výjezdu od BČ Benzina až ke vstupu na fotbalové hřiště, kdy se jedná o úsek v délce 440 m a měření zde bude prováděno obousměrně – viz obrázek v příloze.

Ke kritice, že k uvedenému kroku, jsme přistoupili, jen z důvodu zvýšení příjmů do obecní kasy, bych chtěl připomenout, že toto místo bylo vybráno z důvodů častých stížností zde bydlících občanů a k faktu, že je nutné zklidnit provoz v blízkosti Základní školy Na Výsluní, protože ulice Kostelecká je vysoce frekventovaná a to i nákladními vozidly. Jak nám ukázalo měření na ulici Královická, tak po nasazení úsekového měřen, došlo k enormnímu snížení vozidel, jejichž řidiči překračují povolenou rychlost a došlo ke zklidnění dopravy a lepšímu nájezdu vozidel z vedlejších ulic nebo od nemovitostí přilehlých ke komunikaci. Není v silách MP zajistit zde měření přenosným radarem, neboť k tomu zde nejsou podmínky pro bezpečné odstavení zastaveného vozidla a provedení všech úkonů spojených s udělením pokuty. Stacionární radar zajistí nepřetržité měření a to v jakoukoliv denní i noční dobu, po celý rok.

O dalších opatřeních v dopravě, která jsou realizována z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vás budeme informovat, jako vždy, prostřednictvím webu www.bezpecnebrandysko.cz a facebookových stránek města.

15.7.2019-raf-


Upozornění na úplnou uzavírku nájezdu na D10 směr Mladá Boleslav na exitu 14 u Staré Boleslavi v době od 10.7.-14.10.2019

10.07. – 14.10.2019 dojde k přechodné úpravě silničního provozu na silnici II/101 v k.ú. Brandýs nad Labem a II/610 v k.ú. Stará Boleslav z důvodu provádění opravy povrchu komunikace D10, v rámci realizace stavby: „D10Hlavenec – Tuřice, oprava povrchu PS“  a to úplné uzavření nájezdu na Mladou Boleslav na exitu 14 u Staré Boleslavi a jako náhradní trasa bude, že se vozidla napojí na dálnici D10 směr Praha na exitu 14 u Staré Boleslavi, pojedou směr Praha a zde, na sjezdu na exitu 10 u Záp, sjedou z dálnice, ze směru na Prahu a vrátí se na dálnici D10 přes nájezd na tomto exitu a budou moci pokračovat směr Mladá Boleslav. Po celou dobu prací, bude různě převáděn provoz v jízdních pruzích na D10 přechodným dopravním značením. Bližší etapizace není uvedena. Jedná se o akci ŘSD. Bližší informace jsou i na Mapě dopravních omezení.

-raf- 26.6.2019


Upozornění na uzavírku ulice Piaristická v Brandýse nad Labem

Z důvodu stavebních prací naz důvodu provádění plynovodní přípojky, v rámci realizace stavby, je provedena v době od 21.06.2019 – 30.06.2019 uzavírka vyznačené části ul. Piaristická v Brandýse nad Labem – objízdná trasa vedena ul. S. K .Neumanna, Pod Hrádkem- obousměrně.

 
17.6.2019 -raf-

Upozornění na úplnou uzavírku sjezdu a nájezdu na exitu D10 směrem na Mladou Boleslav u obce Zápy

V době od 16.6.- 6.7.2019 je z důvodu stavebních prací úplně uzavřen sjezd a nájezd na exitu 10 na D10 na Mladou Boleslav, u obce Zápy. Jedná se o akci ŘSD.

17.6.2019 -raf-


Upozornění na úplnou uzavírku náměstí ve Staré Boleslavi dne 17.5.2019

Upozornění na úplnou uzavírku v termínu 17.05.2019 od 17:00 do 22:00 hod. z důvodu konání důvodu pořádání kulturní akce „Koncert k mezinárodnímu dni rodiny“. Uzavírka bude v tomto rozsahu: na silnici II/610 ul. Mariánské náměstí v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Šarochova po křižovatku s místní komunikací ul. Komenského. Celková délka uzavírky je 120 m. Místní komunikace ul. Mělnická od křižovatky s ul. Jezdecká po křižovatku se silnicí II/610 Celková délka uzavírky je 220 m. Místní komunikace Mariánské náměstí. Délka uzavírky 50m – viz mapa.

Průjezd vozidel autobusové dopravy a IZS bude zachován.

 Objízdné trasy :

směr od ul. Boleslavská: objízdná trasa bude vedena po dálnici D10 přes exit 14 směr Brandýs nad Labem a na exitu 10 výjezd na Brandýs nad Labem a zde se vrátit do centra;

směr od Brandýsa n/L – ul. Šarochova, Lázeňská, Jungmannova a ul. Boleslavská – viz mapa.

-raf- 14.5.2019


Upozornění na zahájení úsekového měření na Královické ulici v Brandýse nad Labem

Chtěli bychom Vás informovat o dalším preventivním opatření, ke zvýšení BESIP v našem městě. Od 13. 5. 2019 bude spuštěn testovací provoz úsekového měření rychlosti v Brandýse nad Labem, na ulici Královická. Tento úsek bude v místě umístění současného informačního radaru a měřený úsek bude měřit cca 300 m, kde bude druhý snímač rychlosti a poté dojde k vyhodnocení rychlosti, jakou rychlostí byl úsek projetý. Během testovacího provozu bude zjištěna funkčnost a správnost měření tímto zařízením a také se bude provádět školení k jeho obsluze a vyhodnocování. Pokud vše bude v pořádku a měřící zařízení bude správně fungovat, od 1. 6. 2019 by přešel provoz do ostrého provozu.

– převzato z FB Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 13.5.2019 – raf-


Upozornění k dopravním opatřením na Městském běhu

(převzato z brandysko.cz)

V sobotu 11. května 2019 bude probíhat na území města akce „Městský běh“. Z důvodu vedení trasy běhu bude úplně uzavřena silnice II/610 (Maxe Švabinského – přes mosty) v úseku od křižovatky pod zámkem po křižovatku s ulicí Šarochova. Rovněž budou uzavřeny místní komunikace na Masarykově náměstí a ulice F. X. Procházky v Brandýse. Dále bude omezen provoz na ostatních místních komunikacích, po kterých je vedena trasa závodu, jako např. ul. S. K. Neumana, ul. Šarochova nebo ul. Lázeňská. Dopravní omezení potrvá v čase od 15.30 do 18.00 hod.
Dopravní opatření jsou plánována především s ohledem na bezpečnost běžců a všech účastníků provozu, prosíme Vás o pochopení a trpělivost a za dodržování  dopravní značení a pokynů policistů a strážníků při řízení provozu a jeho usměrňovaní.
Další informace na:

http://www.brandysko.cz/mestsky-beh-brandysem-a-bol…/d-51607

http://mestskybeh.cz/

10.5.2019 – raf-


Informace o omezení provozu na mostu č. 610-018 (přes silnici I/10 za Starou Boleslaví)

Informace o omezení provozu na mostu č. 610-018 (přes silnici I/10 za obcí Stará Boleslav)

Při mimořádné prohlídce mostu č. 610-018 (přes silnici I/10 za obcí Stará Boleslav), provedené na základě žádosti vlastníka mostu tedy Středočeského kraje bylo zjištěno, že mostní konstrukce se nachází v havarijním stavu, kdy tento stav si vyžádal okamžité zúžení mostu na jeden jízdní pruh v jeho ose a provoz řízený semafory. Mimořádná prohlídka byla uskutečněna dne 29.4.2019 a provedena oprávněnou osobou  – autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce vedeného u ČKAIT. Závěr této prohlídky zní, že most je v havarijním stavu a jeho oprava není možná a je třeba naprojektovat a vystavět most nový. Vzhledem k této skutečnosti, bude provoz na výše uvedeném mostu až do doby výstavby nového mostu veden jedním jízdním pruhem (v ose mostu) s kyvadlovou dopravou řízenou semafory. V případě nejasností či dotazů se prosím obracejte na vlastníka mostu tedy Středočeský kraj nebo na Krajskou správu a údržbu silnic.

-raf- 7.5.2019


Upozornění na 5. etapu opravy silnice II/101 v Brandýse nad Labem 06.05.– 18.05.2019

Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od čerpací stanice BENZINA – k. úpravy. Staničení km 104,000 – 105,214. Etapa 5: Termín 06.05. – 18.05.2019

Uzavřená část: úsek od čerpací stanice BENZINA – k. úpravy v délce 1,2 km. Staničení km 104,000 – 105,214.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Záryby je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Brandýs n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/24410 budou vedeni po silnici III/24410 do obce Polerady na křižovatku silnic III/10158 x III/2448 – Polerady a odtud dále po silnici III/2448 na křižovatku silnic III/2448 x III/0109, odtud dále po silnici III/0109 na křižovatku silnic III/0109 x III/0101 a dále do města Brandýs nad Labem, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Polerady je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 7 km

Trasy objízdných tras a uzavřeného úseku viz grafika níže nebo Mapě dopravních omezení.

 

5.5.2019 -raf-


Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od křižovatky silnic II/101 od křižovatky silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická – čerpací stanice. Etapa 4: Termín 29.04.- 05.05.2019

Uzavřená část: křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická – čerpací stanice BENZINA. Staničení km 105,214 – 105,426.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Záryby je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Brandýs n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/24410 budou vedeni po silnici III/24410 do obce Polerady na křižovatku silnic III/10158 x III/2448 – Polerady a odtud dále po silnici III/2448 na křižovatku silnic III/2448 x III/0109, odtud dále po silnici III/0109 na křižovatku silnic III/0109 x III/0101 a odtud do města Brandýs nad Labem, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Polerady je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 7 km – viz grafika a nebo Mapa dopravních omezení.

 

26.4.2019 -raf-


Upozornění na úplnou uzavírku od 29. 04. do 15. 05. 2019 silnice II/610 ul. Boleslavská a MK ul.5.května, v k.ú. Stará Boleslav a silnici III/2752 v k. ú. Hlavenec

Od 29. 04. do15. 05. 2019 bude úplná uzavírka silnice II/610 ul. Boleslavská a místní komunikaci ul.5.května, v k.ú. Stará Boleslav a silnici III/2752 v k. ú. Hlavenec z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce povrchu vozovky. Objízdná trasa bude vedena po D10 – viz grafika a nebo Mapa dopravních omezení.

 

24.4.2019 -raf-


Upozornění na úplnou uzavírku ul. Pražská, silnice II/610 v Brandýse nad Labem

V termínu od 23.04. 2019 do 30. 06. 2020 dojde k úplné uzavírce komunikace č. II/610 ulice Pražská v Brandýse nad Labem, v úseku od křižovatky ulic Výletní a Tyršova po křižovatku ulic Seifertova a Průmyslová. Tato uzavírka je z důvodu provádění stavebních prací při celkové rekonstrukci silnice. Objízdná trasa je stanovena po komunikacích silnice II/610 ul. Pražská – silnice II/245 ul. Královická – silnice III/2452 ul. Zápská – silnice II/101 ul. Průmyslová. V ulici Výletní, bude platit po dobu uzavírky zákaz zastavení, dle rozmístěných dopravních značek, z důvodu, že jde je plánovaná objízdná trasa autobusů, které pojedou trasou Výletní, Seifertova, Pražská. S ohledem na tuto skutečnost, pokud bude porušen zákaz zastavení, může být přikročeno k odtahu vozidla na náklady jeho provozovatele.

 

4.4.2019 -raf- (17.4.2019 aktualizováno)


Upozornění na 3. etapu opravy silnice II/101 v Brandýse nad Labem 17.4.-28.4.2019

Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od křižovatky silnic II/101 (Kostelecká) x III/0101 (U hřbitova) po křižovatku silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická). Etapa 3: Termín 17.04.-28.04.2019

Uzavřená část: křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x III/0101 (U hřbitova) – křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická). Staničení km 105,426 – 105,970.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) – na křižovatku silnice III/10159 (Martinovská) x MK Pavla Lista, kde se vedení dopravy rozdělí na dva směry.

 1. Automobily do 3,5t odbočí vlevo a pojedou po MK Pavla Lista na silnici II/101 Kostelecká, kde se napojí na stávající trasu. V opačném směru je objízdná trasa vedena ze silnice II/101 (Kostelecká) po MK Neratovická a MK Kralupská na silnici II/610 (Pražská), kde se napojí na stávající trasu.

Délka objízdné trasy: 2 km

 1. Automobily nad 3,5t z důvodu budou vedeni dále po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu. Objízdná trasa pro automobily nad 3,5t je vedena jednosměrně.

Grafické vyobrazení je k dispozici na Mapě aktuálních uzavírek.

Délka objízdné trasy: 6 km

    

 

16.4.2019 -raf-


Upozornění na 2. etapu opravy silnice II/101 v Brandýse nad Labem 11.4.-16.4.2019

Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od vjezdu na parkoviště u prodejny Penny Market ul P. Jilemnického po křižovatku silnic II/101 křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x III/10159 (U Hřbitova). Etapa 2: Termín 11.04. – 16.04.2019

 Uzavřená část: vjezd na parkoviště u prodejny Penny Market – křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x III/10159 (U Hřbitova). Staničení km 105,970 – 106,020.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/610 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic II/610 x II/101 (Masarykovo nám.) – pokračovat dále po stávající silnici II/610 (Pražská) na křižovatku silnice II/610 (Pražská) x MK Kralupská. Odtud dále po MK Kralupská (na kterou bude po dobu trvání uzavírky umožněn vjezd nákladním automobilům ve směru od ul. Pražská bez omezení) na křižovatku se silnicí III/0101 (Brázdimská), dále po silnici III/0101 (Brázdimská) na křižovatku silnic II/101 (Kostelecká) x III/0101 (Brázdimská), kde se vedení dopravy rozdělí na dva směry.

 1. Automobily do 3,5t odbočí vlevo a napojí se na stávající trasu.V opačném směru bude objízdná trasa totožná.

Délka objízdné trasy: 2 km

 1. Automobily nad 3,5t z důvodu nevhodného směrového uspořádání dotčené křižovatky budou vedeni po silnici II/101 (Kostelecká) a III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na

křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu. Objízdná trasa pro automobily nad 3,5t je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Z důvodu částečného záboru křižovatky silnic II/101 (Kostelecká) x III/10159 (Martinovská) bude silnice III/10159 od dotčené křižovatky po křižovatku silnice III/10159 (Martinovská) x MK Spořilov I

zjednosměrněna. Automobily jedoucí po silnici III/10159 od obce Martinov budou vedeni po MK Spořilov I na silnici II/101 (Kostelecká). Grafické vyobrazení je k dispozici na Mapě aktuálních uzavírek.

10.4.2019 -raf-


Upozornění na úplnou uzavírku exitu č. 10 na D10

V termínu od 8. 4. 2019 do 12. 5. 2019 má dojít z důvodu opravy povrchu k úplnému uzavření exitu č. 10 na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav. V této době tedy nebude možné jet z dálnice na Brandýs nad Labem a Zápy a zároveň ani nepůjde jet na dálnici ve směru od Záp na Mladou Boleslav. Jako náhrada bude sloužit exit č. 14 ve Staré Boleslavi.

-raf- 3.4.2019


Úplná uzavírka silnice č. III/0107 v k.ú. Radonice u Prahy  most ev. č. 0107 od 8.4.2019 do 7.9.2019.

Upozorňujeme na uzavírku mostu silnice č. III/0107 v k.ú. Radonice u Prahy v úseku provozního staničení od 2,100 km až po 2,200 km na akci s názvem: „III/0107 Radonice, most ev. č. 0107-1 u Obce Radonice. Kvůli této uzavírce je stanovena objízdná trasa – viz grafika.

1.4.2019 -raf-


Skanska začíná s rekonstrukcí druhé etapy 8 kilometrů dálnice D11

 

Po zimní technologické přestávce Skanska 1. dubna 2019 zahájí druhou etapu plánované rekonstrukce osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začnou v úseku 0,00 – 8,00 km levého jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu a jejich součástí bude také oprava mimoúrovňové křižovatky Černý Most, čtyř mostů a odpočívky na třetím kilometru dálnice. Po celou dobu rekonstrukce zůstane dálnice D11 průjezdná ve 2 + 2 jízdních pruzích.

 Rekonstrukce osmikilometrového úseku dálnice D11 zahrnuje, kromě samotné kompletní výměny konstrukčních a vozovkových vrstev komunikace, také napojení jednotlivých větví křižovatky Černý Most na pražský okruh, rekonstrukci čtyř mostních objektů, kanalizace, zabezpečovacích systémů a kabelového vedení. Skanska zároveň v rámci modernizace opraví stávající odpočívadla na třetím kilometru dálnice.

Jednou z technologických zajímavostí tohoto projektu je betonáž monolitických svodidel mezi jízdními pásy. Realizace je prováděna finišerem s posuvnou formou na předem připravený betonový základ. Oproti standardním prefa svodidlům probíhá tato činnost bez nutnosti použití zdvíhacích zařízení, a tudíž je pro naše zaměstnance bezpečnější.

Případné dotazy můžete směrovat na D11@skanska.cz

Začíná II. etapa modernizace D11 v úseku km 0,00 – 8,00 (exit Jirny)

V rámci II. etapy modernizace D11 proběhne kompletní výměna vozovkových vrstev dopravní komunikace a oprava mimoúrovňové křižovatky Černý Most. Součástí oprav budou také čtyři mosty a odpočívky na třetím kilometru dálnice.

Stavební společnost Skanska začne s přípravnými pracemi v sobotu 30. 3. 2019. Prosíme počítejte s tím při vašich případných cestách o víkendu.

Po celu dobu rekonstrukce bude dálnice D11 opět průjezdná ve 2 + 2 pruzích. Dokončení veškerých stavebních prací je plánováno na září 2019.

Za veškeré nepříjemnosti v souvislosti se stavebními pracemi se předem omlouváme.

Skanska


Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od křižovatky P. Jilemnického x MK Michalovická po křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická – čerpací stanice, od 3.4.2019 do 18.5.2019.

Etapa 1: Termín 03.04.- 10.04.2019

Uzavřená část: křižovatka silnice II/101 – P. Jilemnického x MK Michalovická – vjezd na

parkoviště u prodejny Penny Market. Staničení km 106,020 – 106,230.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/610 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic

II/610 x II/101 (Masarykovo nám.) – pokračovat dále po stávající silnici II/610 (Pražská) na křižovatku

silnice II/610 (Pražská) x MK Kralupská. Odtud dále po MK Kralupská (na kterou bude po dobu trvání

uzavírky umožněn vjezd nákladním automobilům ve směru od ul. Pražská bez omezení) na křižovatku

se silnicí III/0101 (Brázdimská), dále po silnici III/0101 (Brázdimská) na křižovatku silnic II/101

(Kostelecká) x III/0101 (Brázdimská), kde se vedení dopravy rozdělí na dva směry.

 1. Automobily do 3,5t odbočí vlevo a napojí se na stávající trasu.

V opačném směru bude objízdná trasa totožná.

Délka objízdné trasy: 2 km

 1. Automobily nad 3,5t z důvodu nevhodného směrového uspořádání dotčené křižovatky budou

vedeni po silnici II/101 (Kostelecká) a III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na

křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily nad 3,5t je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Odkaz na mapu situace a objížďky

 DIO – silnice II_101 – Brandys n l – etapa 1

 

Etapa 2: Termín 11.04. – 16.04.2019

Uzavřená část: vjezd na parkoviště u prodejny Penny Market – křižovatka silnic II/101

(Kostelecká) x III/10159 (Martinovská). Staničení km 105,970 – 106,020.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/610 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic

II/610 x II/101 (Masarykovo nám.) – pokračovat dále po stávající silnici II/610 (Pražská) na křižovatku

silnice II/610 (Pražská) x MK Kralupská. Odtud dále po MK Kralupská (na kterou bude po dobu trvání

uzavírky umožněn vjezd nákladním automobilům ve směru od ul. Pražská bez omezení) na křižovatku

se silnicí III/0101 (Brázdimská), dále po silnici III/0101 (Brázdimská) na křižovatku silnic II/101

(Kostelecká) x III/0101 (Brázdimská), kde se vedení dopravy rozdělí na dva směry.

 1. Automobily do 3,5t odbočí vlevo a napojí se na stávající trasu.

V opačném směru bude objízdná trasa totožná.

Délka objízdné trasy: 2 km

 1. Automobily nad 3,5t z důvodu nevhodného směrového uspořádání dotčené křižovatky budou

vedeni po silnici II/101 (Kostelecká) a III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na

křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily nad 3,5t je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Z důvodu částečného záboru křižovatky silnic II/101 (Kostelecká) x III/10159 (Martinovská) bude silnice

III/10159 od dotčené křižovatky po křižovatku silnice III/10159 (Martinovská) x MK Spořilov I

zjednosměrněna. Automobily jedoucí po silnici III/10159 od obce Martinov budou vedeni po MK

Spořilov I na silnici II/101 (Kostelecká).

Odkaz na mapu situace a objížďky

DIO – silnice II_101 – Brandys n l – etapa 2

 

Etapa 3: Termín 17.04.-28.04.2019

Uzavřená část: křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x III/0101 (Brázdimská) – křiž. silnic II/101

(Kostelecká) x MK Neratovická). Staničení km 105,426 – 105,970.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic

II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) – na křižovatku silnice III/10159

(Martinovská) x MK Pavla Lista, kde se vedení dopravy rozdělí na dva směry.

 1. Automobily do 3,5t odbočí vlevo a pojedou po MK Pavla Lista na silnici II/101 Kostelecká, kde

se napojí na stávající trasu.

V opačném směru je objízdná trasa vedena ze silnice II/101 (Kostelecká) po MK Neratovická a

MK Kralupská na silnici II/610 (Pražská), kde se napojí na stávající trasu.

Délka objízdné trasy: 2 km

 1. Automobily nad 3,5t z důvodu budou vedeni dále po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce

Martinov a Záryby na křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily nad 3,5t je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Odkaz na mapu situace a objížďky

DIO – silnice II_101 – Brandys n l – etapa 3

Etapa 4: Termín 29.04.- 05.05.2019

Uzavřená část: křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická – čerpací stanice

BENZINA. Staničení km 105,214 – 105,426.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic

II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na

křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Záryby je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Brandýs n L. budou na křižovatce silnic

II/101 x III/24410 budou vedeni po silnici III/24410 do obce Polerady na křižovatku silnic III/10158 x

III/2448 – Polerady a odtud dále po silnici III/2448 na křižovatku silnic III/2448 x III/0109, odtud dále po

silnici III/0109 na křižovatku silnic III/0109 x III/0101 a odtud do města Brandýs nad Labem, kde se

napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Polerady je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 7 km

Odkaz na mapu situace a objížďky

DIO – silnice II_101 – Brandys n l – etapa 4

 

Etapa 5: Termín 06.05. – 18.05.2019

Uzavřená část: čerpací stanice BENZINA – k. úpravy. Staničení km 104,000 – 105,214.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic

II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na

křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Záryby je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Brandýs n L. budou na křižovatce silnic

II/101 x III/24410 budou vedeni po silnici III/24410 do obce Polerady na křižovatku silnic III/10158 x

III/2448 – Polerady a odtud dále po silnici III/2448 na křižovatku silnic III/2448 x III/0109, odtud dále po

silnici III/0109 na křižovatku silnic III/0109 x III/0101 a dále do města Brandýs nad Labem, kde se napojí

na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Polerady je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 7 km

Odkaz na mapu situace a objížďky

DIO – silnice II_101 – Brandys n l – etapa 5

19.3.2019 -raf-

 


Úplná uzavírka silnice III/33310, Svémyslice, okr Praha- východ od 18.3.2019 do 22.9.2019

Důvodem uzavírky jsou stavební práce z důvodu provádění stavebních prací na akci s názvem – ,,Demolice a následná výstavba nového mostu ev. Č. 33310-4 ve Svémyslicích. Úplná uzavírka z důvodu provádění stavebních prací na akci s názvem – ,,Demolice a následná výstavba nového mostu ev. č. 33310-4 ve Svémyslicích“, bude prodloužena do 31.10.2019 (původní termín byl 22.9.2019). Důvodem k prodloužení termínu, je dle žádosti stavitele, nutnost provedení víceprací spojených s umístěním mostu a vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Nejedná se tedy o zastavení prací, či jiné nekontrolované činnosti ze strany stavitele. Silniční správní úřad Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi se zúčastňoval kontrolních dnů a zdůvodnění žadatele považuje za opodstatněné a prodloužení lhůty za přiměřené, proto bude termín, platný pro povolenou uzavírku a nařízenou objízdnou trasu, prodloužen jak je uvedeno výše.  Objížďka uzavírky je vedena obousměrně (pro všechna vozidla) po trase Svémyslice ˃ směr Zeleneč, přes obce Dřevčice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zápy, Mstětice po silnicích č. III/33310, II/610, II/101, II/611 III/33310 a zpět.

 

 

19.3.2019 -raf-


 

 

V současné době město provádí změny v místní úpravě silničního provozu. Tato změna se týká hlavně parkování a stanovení obytných zón a míst v parkování v sídlišti ,,U Nádraží“ (ul. Lipová, Kaštanová, Jasanová, Vrbová, K. Tájka) – viz přiložené vyobrazení v grafické podobě.  O této změny si slibujeme, že se zlepší situace s parkováním v těchto ulicích a dojde i k vyššímu komfortu a bezpečí chodců, při jejich pohybu v této lokalitě.  K faktické změně dopravního značení a režimu dojde, až budou splněny všechny legislativní požadavky, pro provedení této změny a po schválení všech zainteresovaných institucí (Město, Policie ČR – Dopravní inspektorát, Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav).

Odkazy na grafické vyobrazení

27.2.2019 -raf-


Aktuální informace k dopravě 18.2.2019 – převzato z brandysko.cz

Odkazy

 

Aktuální informace k dopravě ke dni 18. 2. 2019

Plánované uzavírky a opravy komunikací 

Vážení občané,

V našem městě a v přilehlých obcích během letošního roku plánuje Středočeský kraj a Ředitelství silnic a dálnic několik zásadních oprav komunikací. V rámci těchto akcí dojde k uzavírkám a komplikacím v provozu. S tímto jsou samozřejmě spojeny i úpravy jízdních řádů autobusových linek a plánované objízdné trasy pro autobusové linky. O těchto úpravách budete průběžně informováni. V současné době se nám podařilo od Středočeského kraje a od ŘSD získat následující informace:

 • od 25. 3. 2019 má dojít k úplné uzavírce mostu přes dálnici D10 na komunikaci č. 33310, spojující obce Svémyslice a Zeleneč. Demolice a výstavba nového mostu je plánována po dobu cca 6 – 8 měsíců. Při demolici dojde i k úplnému uzavření dálnice D10 v době od 18.00 hod do 10.00 hod ve dnech 30. – 31. 3. 2019 a 6. – 7. 4. 2019. K dalšímu uzavření dálnice D10 potom má dojít opět přes noc ze soboty na neděli někdy asi v polovině měsíce července 2019 a v polovině měsíce září 2019.
 • od 15. 4. 2019 má dojít k úplné uzavírce komunikace č. 0107 z důvodu opravy mostku při výjezdu z obce Radonice směrem na Jenštejn. Demolice a výstavba nového mostku je plánována po dobu asi 4 měsíců.
 • v průběhu letních měsíců má být realizována oprava povrchu komunikace č. 610 mezi obcemi Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Dřevčice, Dřevčice a Podolanka.
 • asi od poloviny měsíce dubna 2019 dojde k úplné uzavírce komunikace č. 610 v ulici Pražská v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi v úseku od křižovatky ulic Výletní a Tyršova po křižovatku ulic Seifertova a Průmyslová. Poté bude následovat i výstavba nového kruhového objezdu na křižovatce ulic Seifertova, Průmyslová a Pražská. Doba realizace opravy a výstavby je plánována po dobu 14 měsíců a bude členěna do několika etap.
 • asi od poloviny měsíce dubna 2019 má dojít k opravě povrchu komunikace č. 101 v obci Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v rozmezí od křižovatky ulic Petra Jilemnického a Michalovická až za hranice našeho města, tedy až za odbočku na obec Polerady. Oprava má být realizována po etapách s celkovou dobou trvání 1 měsíc.
 • v měsíci říjnu 2019 je plánována rekonstrukce železničního přejezdu v Brandýse nad Labem-Stará Boleslav na ulici Zápská. Tato rekonstrukce přinese úplnou uzavírku daného přejezdu po dobu asi 4–5 dnů.
 • v termínu od 8. 4. 2019 do 12. 5. 2019 má dojít z důvodu opravy povrchu k úplnému uzavření exitu č. 10 na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav. V této době tedy nebude možné jet z dálnice na Brandýs nad Labem a Zápy a zároveň ani nepůjde jet na dálnici ve směru od Záp na Mladou Boleslav.
 • v termínu od dubna do října 2019 bude zároveň probíhat oprava povrchu dálnice D 10 ve směru z Ml. Boleslav do Prahy, mezi exitem č. 14 Stará Boleslav a exitem č. 3 Radonice.