Dopravní opatření

V této sekci, bychom se chtěli věnovat dopravním změnám, opatřením a dalším událostem, které se dotýkají našeho města.

Další novinky z dopravního značení

Vážení spoluobčané,

jak jsme Vás vždy informovali o novinkách v dopravě, tak v tom chceme pokračovat i v tomto příspěvku. Opět jsme revidovali a zjišťovali drobné nedostatky v dopravě a to zejména v oblasti parkování.

Křižovatka Na Vinici x V Olšinkách

Zde bychom chtěli uvést, že jsme nechali obnovit žluté čáry V 13c – zákaz zastavení v křižovatce ulic Na Vinici x V Olšinkách, kde dochází k tomu, že tím, že značení nebylo již tolik čitelné, tak řidič zde nechávali svá vozidla a křižovatka se tak stala nepřehlednou.

Na Kopečku a okolí

Další značení bylo provedeno v ulici Na Kopečku, kde jsme měli ,,dluh“ v označení parkovacích stání. Nově je vyznačený parkovací pruh v ulici směrem dolů, po prvé straně. Tudíž se legalizovalo dlouholeté stání v tomto místě.

 

K tomuto místu se váže další doplnění vodorovného dopravního značení a to v ulici Podkostelní, kde se v poslední době naučili řidič stát kolmo k chodníku podél budovy bývalé Čajovny (pro pamětníky i Pohotovosti). Toto ovšem vadí bezpečnému výjezdu z ulice Na Betháni, kudy je v současné době vedena objízdná trasa uzavřené ulice Pod Hrádkem. Přenosnou dopravní značku nám stále někdo přenáší a jinak ruší její platnost a tak se muselo přikročit k tomu to kroku.

 

U Vodojemu

Také se dokončilo označení místa před MŠ Rosa v lokalitě U Vodojemu, kde je snížena rychlost na 30 km/hod. a na vozovce jsou dopravní značky upozorňující na pohyb dětí. V tomto místě, konkrétně v ulici Za Dvorem se nově vyznačilo místo kde je zakázáno zastavit (u vjezdu do vnitrobloku) a vyznačila se parkovací stání, tak aby jich zde několik přibylo.

 

I nadále se budeme snažit v těchto krocích pokračovat, tak aby byla zvýšena bezpečnost a plynulost provozu na silnicích našeho města.

23.6.2020 -raf-


Informace o úplné uzavírce ulic Na Celné, Jiskrova a Fakultní dne 11. 6. 2020 8:00-15:00 hod.

Z důvodu provádění stavebních prací (umístění stavební mechanizace – nadměrného jeřábu) – výstavba objektu E v rámci realizace stavby: „Areál Zámecký dvůr Brandýs nad Labem III. etapa Objekt D, E“, budou dne 11. 6. 2020 od 8:00 do 15:00 hod uzavřeny části ulic Na Celné, Jiskrova – viz grafika.

Obousměrná objízdná trasa je vedena ulicemi Ivana Olbrachta, Komenského náměstí, Královická.

Děkujeme za pochopení.

8. 6. 2020 – raf-


Informace o uzavírce silnice III/33310 mezi obcemi Dřevčice a Svémyslice v době od 8. 6. – 12. 6. 2020

V termínu od 8. – 12. 6. 2020, bude z důvodu provádění opravy povrchu komunikace III/33310 mezi obcemi Dřevčice – Svémyslice, úplná uzavírka této komunikace.

Objízdná trasa je vedena obousměrně po trase za obcí Podolanka, ze silnice II/610 směr Jenštejn – Radonice – Dehtáry – Svémyslice (zde podle potřeby možno pokračovat na Zeleneč nebo Zápy a odtud dále na Brandýs n/L). Objízdná trasa je sice stanovena, ale předpokládá se, že před uzavřením silnice III/33310 mezi obcemi Dřevčice a Svémyslice, bude otevřena silnice II/610 mezi Dřevčicemi a Brandýsem n/L, kde budou probíhat dokončovací práce a řidiči budou informováni, že nadále projíždí stavbou.

4. 6. 2020 – raf –

D10 Stará Boleslav, Most ev. č. 10-016- úprava SDP

Ředitelství silnic a dálnic provede úpravu přejezdů středního dělícího pásu (SDP) na dálnici D10 Stará Boleslav, km 12,610- 13,218, v úrovni mostu ev. č. 10-016, který přemosťuje silnici II/610 přes dálniční těleso na severovýchodním okraji Staré Boleslavi.

Úprava SDP je další součástí celkové rekonstrukce dálnice D10, přičemž tato část prací předchází samotné rekonstrukci již zmíněného mostu ev. č. 10-016 u Staré Boleslav, která bude zahájena na jaře 2021.

Samotná úprava SDP bude spočívat v demontáži a montáži svodidel, frézování, provedení zemních prací a úpravě pláně, ochraně vedení CETIN, osazení štěrbinových žlabů, zásypu a pokládce asfaltových vrstev.

Vlastní realizace je plánována od pondělí 1. 6. 2020 do 20. 6. 2020, přičemž provoz v daném místě bude omezen od 31. 5. 2020 18:00 hodin do 20. 6. 2020 06:00 hodin. Provoz bude veden ve dvou provizorních jízdních pruzích, režim provozu 2/2, tedy v každém směru jízdy budou řidičům k dispozici 2 provizorní jízdní pruhy.

Samotným stavebním činnostem bude předcházet výstavba DIO (dopravně inženýrské opatření), v jehož průběhu dojde k instalaci svislého a přechodného VDZ. Na levé straně směrem na Prahu bude probíhat v neděli dne 31. 5. 2020 od 06:00-14:00 hodin, kde v 14:00 již musí být provoz směr Praha veden 2 provizorními pruhy. Na pravé straně směr Mladá Boleslav bude výstavba DIO probíhat rovněž 31.5.200 v čase mezi 07:00-18:00.

V průběhu výstavby DIO bude provoz veden vždy jedním jízdním pruhem v každém směru.

Žádáme řidiče, aby při průjezdu tímto místem dbali dopravního značení a zvýšené opatrnosti.

 

-raf- (převzato od ŘSD) 29.5.2020


Informace o uzavírce ulice Pod Hrádkem

Od 26.5.-30.9.2020 bude uzavřena ul. Pod Hrádkem. Uzavírka je z důvodu nutnosti provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce fasády domu čp. 191, Brandýs n.L.“. Objízdná trasa je označena dopravním značení a vedena ulice Na Kopečku, Horova, Na Betháni – viz grafika DIO v příloze.

-raf- 29.5.2020

Informace o úplné uzavírce ulice Třebízského ve Staré Boleslavi v termínu 11. 5. – 22. 5. 2020

V termínu od 11. 5. do 22. 5. 2020, z důvodu výstavby MŠ Třebízského a jejího připojení na inženýrské sítě, bude uzavřena ulice Třebízského – úsek viz přiložená grafika. Po dobu uzavírky je stanovena obousměrná objízdná trasa. Ta je vedena ulicemi Třebízského, Josefa Truhláře, V Mýtkách – viz grafika. Mapa dopravních opatření je aktualizována.

5. 5. 2020 – raf-


Informace o realizovaných změnách a opatření v dopravě – kooperace dopravní komise a prevence kriminality MP

Na základě požadavků občanů a vlastní činností jsou zjišťovány nedostatky v dopravním značení v našem městě. Tyto jsou pak předávány k projednání a navržení změn na dopravní komisi a nyní bychom Vás chtěli informovat o některých z těchto realizovaných změn, tak abyste o nich věděli i když nejsou ve vašem bezprostředním okolí. Někdy jsou tyto změny malé a tak chceme, aby se dostaly do podvědomí co největšímu okruhu obyvatel.

Výjezd sanitek z ulice Františka Melichara na Pražskou

Jako prvních bychom zmínili instalaci informačních cedulí na ulici Pražská, u křižovatky s ul. Fr. Melichara, které informují řidiče jedoucí po Pražské ulici, že z boční ulice může vyjet sanitní vůz Záchranné zdravotnické služby. Tyto značky v sobě mají instalovaná oranžová světla, která si sama ovládá osádka vozidla záchranářů a tak s předstihem začnou přerušovaně blikat a tak upozorní na výjezd vozidla před tím, než řidič uslyší sirény nebo uvidí samotnou sanitku.

Pěší zóna ve Slepé ulici

Další změnou, se kterou se můžete v našem městě setkat, je vytvoření pěší zóny v ulici Slepá (za pivnicí Koruna). Dlouho jsme se zde potýkali s neukázněnými řidiči, kteří zde odstavovali svá vozidla mimo vyhrazená místa, blokovali provoz v této ulici, omezovali vlastníky nemovitostí při vjezdu a výjezdu ze svých domů a hlavně ohrožovali i chodce. Proto se přistoupilo k omezení provozu v této ulici instalací dopravních značek, které zakazují vjezd do horní části ulice a tento je vyhrazen pouze pro vlastníky nemovitostí a dopravní obsluhu.

Zóna s omezením Na Kopečku

Podobný problém jsme řešili v lokalitě Na Kopečku, Horova ulice. Proto se do této lokality umístily dopravní značky zóny s dopravním omezením, kde je omezena rychlost na 30 km /hod, parkování je vymezeno jen na vyznačených parkovacích místech (v ulici Na Kopečku, po pravé stravě směrem dolů) a řidiči dostávají informaci, že se jedná o neprůjezdnou oblast a ulice jsou slepé. Ještě toto bude doplněno kovovými sloupky, tak jak to bylo před rekonstrukcí povrchu, při které se snesly a již se na místo nevrátily a uličky zůstaly průjezdné. Také se na místo vrátila dopravní značka B 2 – zákaz vjezdu všem vozidlům od Vyššího hrádku, tak aby vozidla neprojížděla touto úzkou uličkou do ulice Podkostelní.

Upozornění na chodce a děti u MŠ Rosa a lokalita U Vodojemu

Podnět, který jsme dále řešili, jsme obdrželi a to zčásti od občanů, tak od ředitelky MŠ Rosa, bylo zpomalení provozu u MŠ Rosa a úprava parkování na parkovišti u MŠ. První se nechaly instalovat dopravní značky upozorňující na pohyb dětí a dále se na místo umístily dopravní značky IP 13e Parkoviště K+R a E 13 dodatková tabulka s uvedením času platnosti (6:30 – 17:00) omezení na tomto parkovišti. Tato lokalita U Vodojemu bude ještě doznačena zónou s omezení rychlosti na 30 km/hod. a upozorněním na pohyb chodců.

Nový způsob parkování u Odběrového místa ve Výletní ulici

Také se nám po delší době podařilo vyřešit problém, který vznikl na ulici Výletní, naproti Odběrovému místu. Zde se naučili řidiči stát kolmo ke zdi protilehlého pozemku, ale tím omezovali chodce pohybující se na ulici Výletní. Proto jsme museli nechat po nějakou dobu místo zahradit panelovými bloky, tak aby se zde neparkovalo. To zase vzneslo vlnu kritiky, že lidé jdoucí na vyšetření na stomatologii anebo na odběry krve, nemají kde parkovat. Tento problém vznikl hlavně při uzavření Pražské ulice. Na základě toho byl zpracován návrh, kdy se zde vytvořila šikmá stání, tak aby za zaparkovanými vozidly vnikl prostor pro chodce, tak aby nemuseli vstupovat do vozovky.

Úprava režimu parkování v ulici Vrábská

Na základě požadavků občanů a častých stížností na špatné parkování v ulici Vrábská, byly nově vyznačeny parkovací stání a způsob stání (podélné stání). Také byly vyznačeny žlutou souvislou čárou místa, kde naopak je zastavení zakázáno. Věříme, že toto napomůže lepší průjezdnosti v dané lokalitě.

Místa k přecházení podél ulice Komenského

Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců a zejména dětí, jsme nechali instalovat vodorovné dopravní značení do bočních ulic, podél ulice Komenského (Jungmannova, Školní, Dr. Beneše, Dr. Jánského) a to místo k přecházení. K tomuto jsme přistoupili, abychom upozornili řidiče, kteří odbočují z ul. Komenského do bočních ulic, na to že se zde přechází silnice. Zatím se jedná o provizorní řešení. Kompletní řešení bude provedeno v rámci kompletní rekonstrukce ul. Komenského.

Nová parkovací místa v ul. Dr. Jánského

Z důvodu častého chaotického a nesprávného parkování byla vytvořena nová vyhrazená stání pro zákazníky vedle zahradnictví a to tak, že jsou zde rozestupy mezi vozidly, aby se zde mohla vozidla bezpečně vyhnout zaparkovaným vozidlům a také aby řidiči nestály ve vjezdech do objektů.

Nové značení v ulici Za Dvorem

Na základě požadavků občanů a vlastních zjištění, bylo v ulici za Dvorem vytvořeno nové dopravní značení. Tímto byla vyznačena nová parkovací místa, hlavně pro návštěvníky v této lokalitě, protože v tomto místě jsou parkovací stání pouze vlastníky bytů. Chyběla zde stání pro návštěvy a zákazníky provozovny a proto se zde nechala vyznačit stání. K tomu se žlutými čárami určila místa, kde se nesmí zastavit, protože by zde mohl dojít k omezení nebo dokonce ohrožení provozu.

Nový přechod pro chodce na Mělnické ulici ve Staré Boleslavi

Na základě připomínek občanů, v okolí ulice Mělnická, byl na této ulici vybudován nový přechod pro chodce. Ten se nachází před křížením ulic Mělnická a Mikoláše Aleše. Jedná se o opticky zvýrazněný přechod v červenobílém provedení s optickým zúžením jízdního profilu.

 

Otevření parkoviště u kluziště v ulici Zahradnická

Také bychom chtěli informovat, že v lednu, letošního roku, bylo otevřené nové parkoviště v ulici Zahradnické, vedle kluziště. Toto parkoviště je zdarma a jsou u něj zřízené i kamery městského dohlížecího systému městské policie. Proto se jedná o dobrou alternativu pro parkování vozidel obyvatel přilehlého sídliště. Na parkovišti je k dispozici 63 parkovacích míst a tím by se mohlo ulevit řidičům, kteří marně hledají parkovací místo u domů v sídlišti, i když za cenu o něco delší docházkové vzdálenosti.

 

Neprůjezdná zóna V Zahradách a další…

Poté bylo provedeno několik drobnějších úprav v dopravním značení, jako zvýšení upozornění na neprůjezdnou oblast v ulici V Zahradách, kam najížděli cyklisté a bruslaři, kteří míří na cyklostezku u Labe a následně se v ulici dostali do pasti. K jejímu opuštění museli z ulice couvat, ale jak víme, tak popředu to jde, ale couvání musíte mít v rukách. Tak docházelo k poškozování plotů a domů vozidly. Pak se doplnilo dopravní zrcadlo na křižovatku ulic Na Drahách x Výletní a ještě jedno na ul. Brázdimská v křížení s ulicí Neratovická. Vytvořilo se nové značení v ul. Třebízského, kde nebyly rozlišeny hlavní a vedlejší ulice a z výjezdy z obytných zón mají velké odsazení od křižovatek a proto se zde vyznačila vodorovným značením přednost zprava, vyznačilo se značení zakazující stání v ul. Kaštanová a Lipová, atd… Také probíhá, obnova vodorovného dopravního značení na území celého města.

 

Věříme, že změny, které jsou prováděny, pomůžou zlepšit složitou dopravní situaci v našem městě a my i nadále budeme v této činnosti pokračovat a pracovat na Vašich návrzích a připomínkách.

27.4.2020 -raf-


Vážení občané,

v tomto příspěvku Vás chceme seznámit s probíhajícími anebo brzkými dopravními omezení v okolí našeho města, tak abyste s nimi počítali při svých cestách a mohli se jim vyhnout, pokud to je možné.

Omezení provozu a uzavírka silnice II/611 v k.ú. obce Nehvizdy 16. 4. – 12. 5.2020

 Od 16. 4. – 12. 5. 2020 bude uzavírka silnice II. třídy č. 611, mezi obcemi Praha-Nehvizdy z důvodu opravy povrchu pozemní komunikace. Práce jsou plánovány v těchto etapách a úsecích:

 1. a) etapa – 16. 4. 2020 – 20. 4. 2020: Frézování pro 1. až 3. etapu
 2. b) etapa – 21. 4.2020 – 24. 4.2020 (úplná, mimo BUS): Úsek silnice II/611 hranice Prahy –OK Šestajovice
 3. c) etapa – 25. 4. 2020 – 28. 4. 2020 (částečná jednosměrná Nehvizdy-Praha, mimo BUS): Úsek silnice II/611 OK Šestajovice – OK u zastávky Jirny, Logistický park mimo
 4. d) etapa – 29. 4. 202 – 3. 5.2020 (částečná jednosměrná Nehvizdy-Praha, mimo BUS): Úsek silnice II/611 OK u zastávky Jirny, Logistický park mimo – křižovatka s III/6111 mimo
 5. e) etapa – 4. 5. 2020 – 12. 5. 2020 (částečná jednosměrná Nehvizdy-Praha, mimo BUS):

Úsek silnice II/611 od křižovatky s III/6111 – hranice obce Nehvizdy.

Po dobu omezení jsou stanoveny tyto objízdné trasy:

1. – 4. etapa: po dálnici D11 s využitím EXIT 1 Horní Počernice, EXIT 8 Jirny, EXIT 18 Bříství doporučeno obousměrně.

Autobusová doprava PID: autobusové linky PID 303, 344, 353, 354, 398, 655 a 688

1. etapa – hranice Prahy – OK Šestajovice mimo: nedojde k přerušení autobusové dopravy ani ke změnám zastávek.

2.  etapa – OK Šestajovice – OK u zastávky Jirny, Logistický park mimo: bude zrušena zastávka „Jirny Logistický Park“. V etapě 2b dojde pro autobus k uzavření průjezdu ze silnice III/33310 na silnici II/611. Linky 303 a 344 budou po tuto dobu odkloněny po trase II/611 – II/101 – III/0116. V této etapě bude zrušena zastávka Šestajovice, Za Stodolami. Pro linku 303 budou náhradou zřízeny zastávky „Šestajovice, Škola“ a „Jirny, Zámek“. Etapa 2b proběhne o víkendu. Linka 354 bude odkloněna ze zastávky „Jirny, DHL“ po bezejmenných účelových komunikacích s otočením v otočce na parkovišti firmy Le & CO zpět kolem zastávky „Jirny, DHL“ na silnici II/611.

3.  etapa – OK u zastávky Jirny, Logistický park mimo – křižovatka s III/6111 mimo: bude zrušena bez náhrady zastávka „Jirny, Rozcestí“ směr Praha. Etapy 3b a 3d (uzavírka křižovatky sesilnicí II/101) proběhnou v nepracovních dnech, kdy ze silnice II/611 na silnici II/101 nejezdí žádná autobusová linka. etapa – od křižovatky s III/6111 – hranice Nehvizd: nedojde k přerušení autobusové dopravy ani ke změnám zastávek.

Uzavřený úsek je zobrazen v přiložené grafice.

Zdroj a více informací na https://www.celakovice.cz/filemanager/files/file.php?file=752855&fbclid=IwAR0QN1cEOxeLPU4aSYLg-DigGF9BrI-2p_m1Xa-NSWo9kgZlRc4Fp563Rvc


Uzavírka ul. Mladoboleslavská ve Vinoři 18. 4. – 28. 4. 2020

Od 18. 4. 2020 (sobota) cca do 28. 4. 2020 probíhá generální oprava povrchu komunikace Mladoboleslavská v úseku od křižovatky s ulicí Ronovská po křižovatku s ulicí Lohenická, který je opravdu ve špatném stavu, povrch vykazuje značné deformace a byl již několikrát lokálně opravován. Veškeré podrobnosti, včetně objízdných tras a dopravního značení je možné vidět v přílohách. Stanovená objízdná trasa vede obousměrně ulicemi Moravanská, Klenovská, Chaltická a Mladoboleslavská. Pro řidiče jedoucí do a z Brandýsa nad Labem je nejlepší využít obousměrnou objízdnou trasu z Mladoboleslavské ulicemi Rosickou, Stojickou, Klenovskou, Chaltickou – viz přiložená grafika.

 

Zdroj a více informací na https://www.praha-vinor.cz/oprava-mladoboleslavske-18-28-4-2020/?fbclid=IwAR3hg90FvAH_dbIDOl3_AEbns34mzv0cXu60W3aCu7h6pKNPlmWDB9WosoU


Úplná uzavírka silnice II/ 245 v km staničení 3,004 v k.ú. Lázně Toušeň, z důvodu opravy mostu ev. č. 245-02 v termínu od 27. 4. 2020 do 15. 10. 2020

Od 27. 4. 2020 do 15.10.2020 bude úplná uzavírka silnice II/ 245 v km staničení 3,004 v k.ú. Lázně Toušeň, z důvodu opravy mostu ev. č. 245-02. Během této uzavírky je nařízená objížďka po silnicích II/101, III/10160, III/10162 a III/2453 přes obec Zápy a Mstětice a pro nákladní dopravu přes obec Nehvizdy (viz. příloha).

Objízdné trasy pro autobusovou dopravu PID:

 • Po mostě ev. č. 245-002 na silnici II/245 v katastru obce Lázně Toušeň je vedena autobusová linka PID 655.
 • Linka bude po dobu uzavírky odkloněna z Brandýsa nad Labem po trase II/245 – III/2452 – II/101 – III/10162 – III/2453 – II/245. Vybrané spoje budou odkloněny po trase II/245 – III/2452 – II/101 – III/10162 – (II/245 – III/2453 – II/245) – MK Sokolovská v Čelákovicích.
 • Pro linku 655 budou zrušeny zastávky Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Fakulta; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Na Radosti; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královice; Zápy, Stavby mostů; Zápy, PREFA a Lázně Toušeň, Zastávka. Náhradou bude zřízena zastávka Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Pekárny.
 • Náhradní dopravu bude zajišťovat autobusová linka X655 Brandýs nad Labem – Zápy – Brandýs nad Labem po trase MK Nádražní – II/610 – II/245 – III/10160 – II/101 – III/2453 – II/245 – II/610 – MK Kralupská – MK Nádražní.

Zastávky této linky budou Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Nádraží; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Náměstí; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, U Soudu; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Fakulta; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Na Radosti; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královice; Zápy, Stavby mostů; Zápy, PREFA; Zápy, U Pomníku; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Pekárny; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, U Soudu; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Náměstí a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Nádraží.

 • Zastávka Lázně Toušeň (DZ IJ 4a) bude přemístěna do ulice Nehvizdská (III/2453) k chodníku za vjezdem do domu č. p. 2.

Uzavřený úsek a objízdné trasy jsou zobrazeny v přiložené grafice.

Zdroj a více informací na https://laznetousen.imunis.cz/edeska/file.asp?id=39442&ts=oGz3OGzikoDRUTOyz0C44rJ4dwkOb5JadX%2Bw4bBRovM95oBo%2F9yMu14LCvY%2BnQ%3D%3D

20.4.2020 – raf-


INFORMACE K DOPRAVNÍMU OMEZENÍ V ULICÍCH NA TVRZI, U ŠPEJCHARU, U PŘELÍZKY, ZAHRADNÍ A JANÁČKOVA Z DŮVODU REKONSTRUKCE KANALIZACE, VODOVODU A KOMUNIKACÍ

V termínu od 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020 bude v ulicích U Špejcharu, ul. Na Tvrzi, ul. Zahradní, ul. Janáčkova, ul. U Vodárny a ul. U Přelízky probíhat rekonstrukce vodovodního řadu, kanalizace a následně i komunikací a v závislosti s tím, bude docházet v blíže neurčených etapách k omezení dopravy (uzavírkám)v těchto ulicích. Etapizaci není určena z důvodu, že není jasné, jak budou postupovat stavební práce s ohledem na stav a povahu rekonstrukce sítí.  Etapy jsou zobrazeny v grafické příloze této informace.

 

 

Ještě připomínáme, že v době od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020 bude probíhat III. a IV. etapa rekonstrukce silnice II/610 mezi Brandýsem nad Labem a Dřevčicemi a i tato komunikace bude pro osobní dopravu uzavřena.

III. etapa 16.3.2020-10.5.2020 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od Cihelny Dřevčice od odbočky na Popovice. Po dobu etapy III. a IV. bude cesta z Popovic do Dřevčic jednosměrná směrem k obci Dřevčice. Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, II/101 – obousměrně mimo BUS přes obec Svémyslice, a to po silnici č 101 přes Zápy a do Brandýsa nad Labem na kruhovou křižovatku do ulic Průmyslová a Zápská. Zde se bude pokračovat dle potřeby těmito ulicemi do Brandýsa nad Labem.

Uzavřený úsek                        Objízdné trasy                        Jednosměrka z Popovic

IV. etapa 11.5.2020-30.6.2020 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od konce města Brandýs nad Labem po Cihelnu Dřevčice. Po dobu etapy III. a IV. bude cesta z Popovic do Dřevčic jednosměrná směrem k obci Dřevčice. Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, II/101 – obousměrně mimo BUS, ulicí Průmyslová přes kruhovou křižovatku a zde po silnici č. 101 přes Zápy a následně směr Mstětice a Zeleneč anebo směr Svémyslice, Dřevčice a dál pokračovat po silnici II/610 na Vinoř.

Proto je třeba, abyste se řídili vždy dopravním značením, které bude na uzavřené úseky upozorňovat a plně využívali oficiální, označené objízdné trasy.

26.2.2020 –raf-


UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU DOPRAVNÍHO REŽIMU V UL. PLANTÁŽ – U ZÁMKU

Dnes, tj. 10.2.20201 došlo ke změně v možnosti vjet vozidlem až k budově zámku. Od dnešního dne je již v provozu výsuvný sloupek, který zamezuje vjezdu až k Zámku. Sloupek budou moc zasunout pouze oprávněné osoby a to pro potřeby dopravní obsluhy zámku a při oficiálních akcích jako svatby a kulturní a společenské události, pořádané na zámku. Toto opatření bylo provedeno z důvodu ochrany národní kulturní památky, kterou náš zámek je.

Z toho vyplývá, že jediná místa, kde budete moc nechat zaparkovaná svá vozidla je na parkovišti proti Kočárovně a vedle ní.

Děkujeme za to, že změnu berete v potaz a za to, že se bude v místě řídit dopravními značkami.

10.2.2020 -raf-

INFORMACE O ÚPLNÉ UZAVÍRCE UL. PRŮMYSLOVÁ A PRAŽSKÁ V BRANDÝSE NAD LABEM

Z důvodu provádění stavebních prací – celková rekonstrukce silnice II/610 ul. Pražská – II. a III. Etapa, bude úplná uzavírka silnice II/610 ul. Pražská v místě křižovatky se silnici II/101 ul. Průmyslová a místní komunikací ul. Seifertova a silnice II/101 ul. Průmyslová od křižovatky s místní komunikací ul. Strojírenská po křižovatku se silnicí II/610, vše v k.ú. Brandýs nad Labem a to v termínech:

II. Etapa: 15. 01. 2020 – 31. 01. 2020

III. Etapa: 01. 02. 2020 – 31. 08. 2020

 

II. Etapa 

-Silnice II/101 ul. Průmyslová v k.ú. Brandýs nad Labem – od křižovatky s místní komunikací ul. Rolnická po křižovatku se silnicí II/610 ul. Pražská. Délka uzavírky cca 270m.

III. Etapa

-Silnice II/610 ul. Pražská v k.ú. Brandýs nad Labem – od křižovatky s místní komunikací ul. Jaroslava Haška po křižovatku se silnicí II/101 ul. Průmyslová a místní komunikací ul. Seifertova vč. Této křižovatky. Délka uzavírky cca 110m.

-Silnice II/101 ul. Průmyslová v k.ú. Brandýs nad Labem – od křižovatky s místní komunikací ul. Rolnická po křižovatku se silnicí II/610 ul. Pražská. Délka uzavírky cca 270m.

 

Objízdné trasy

Obousměrně pro vozidla do 3,5t:

Z Dřevčic po silnicích III/33310 a III/0103 do Záp a ze Záp po silnici II/101 do Brandýsa nad Labem nebo z Dřevčic po silnici III/33310 do Zelenče, odtud po silnici III/10162 do Mstětic a odtud po silnici II/101 do Brandýsa nad Labem.

Obousměrně pro vozidla nad 3,5t – pouze pro dopravní obsluhu:

Z Dřevčic po silnici III/33310 až na křižovatku se silnici II/611, odtud po silnici II/611 na křižovatku se silnicí II/101 a dále po silnici II/101 do Brandýsa nad Labem.

Pro autobusové linky:

Ve směru na Prahu: místní komunikace ul. Výletní, ul. Ke Strání, ul. Zahradní a ul. U Přelízky.

Ve směru z Prahy: místní komunikace ul. Dřevčická, účelová komunikace na pozemku 1748/2, místní komunikace ul. Květnová, silnice II/101 ul. Průmyslová a místní komunikace ul. Strojírenská.

Přístup k sousedním nemovitostem bude umožněn.

Informace k autobusové linkové dopravě:

II. etapa

Uvedeným úsekem silnice II/610 ulice Pražská a II/101 Průmyslová v Brandýse nad Labem jsou vedeny autobusové linky PID 346, 367, 375, 478, 671 a 953.

· Linky 367, 375 a 953 budou odkloněny obousměrně po trase Pražská – Seifertova – Výletní – Pražská. Na objízdné trase bude zřízena zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zdravotní středisko“ v pravidelné zastávce v ulici Výletní. Zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Vrábí“ bude přemístěna ve směru do Dřevčic v ulici Pražská k provizornímu nástupišti cca 40 metrů za křižovatkou s ulicí Průmyslová. Ve směru do Brandýsa bude zastávka přemístěna do ulice Seifertova k provizornímu nástupišti vstřícně domu č. p. 1704.

· Linka 478 bude odkloněna obousměrně po trase Průmyslová – Strojírenská – Pražská.

· Linka 346 bude odkloněna po trase Průmyslová – Strojírenská – Pražská. Zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Vrábí“ bude pro tuto linku přemístěna do ulice Strojírenská před křižovatku s ulicí Pražská k vybudovanému provizornímu nástupišti o délce 19 metrů s výškou nástupní hrany 16 cm.

· Linka 671 bude odkloněna po trase ve směru do Dřevčic po trase Pražská – Výletní – Seifertova – Pražská. Ve směru z Dřevčic do Brandýsa bude linka odkloněna po trase Pražská – Seifertova – Výletní Tyršova – Zápská. Ke změnám zastávek v důsledku objížďky nedojde.

III. etapa

Uvedeným úsekem silnice II/610 ulice Pražská a II/101 Průmyslová v Brandýse nad Labem jsou vedeny autobusové linky PID 346, 367, 375, 478, 671 a 953.

· Linky 367, 375 a 953 budou odkloněny ve směru do Staré Boleslavi po trase Pražská – Dřevčická – provizorní komunikace – Květnová – Průmyslová – Strojírenská – Pražská. Zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zahradní město“ bude přemístěna do ulice Dřevčická k provizornímu nástupišti a zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Vrábí“ bude přemístěna do ulice Strojírenská před křižovatku s ulicí Pražská k vybudovanému provizornímu nástupišti. Ve směru do Prahy budou linky odkloněny po trase Pražská – Výletní – Ke Stráni – Vojanova – Zahradní – U Přelízky – Pražská. Na objízdné trase budou zřízeny zastávky „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zdravotní středisko“ v pravidelné zastávce v ulici Výletní a „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Výletní“ v ulici Výletní před křižovatkou s ulicí Ke Stráni v souladu s navrženým DIO.

· Linka 478 bude odkloněna obousměrně po trase Průmyslová – Strojírenská – Pražská.

· Linka 346 bude odkloněna po trase Průmyslová – Strojírenská – Pražská. Zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Vrábí“ bude pro tuto linku přemístěna do ulice Strojírenská před křižovatku s ulicí Pražská k vybudovanému provizornímu nástupišti o délce 19 metrů s výškou nástupní hrany 16 cm.

· Linka 671 bude odkloněna ve směru do Brandýsa nad Labem po trase Pražská – Dřevčická – provizorní komunikace – Květnová – Průmyslová. Ve směru do Jenštejna bude linka odkloněna po trase Pražská – Výletní – Ke Stráni – Vojanova – Zahradní – U Přelízky – Pražská. Ke změnám zastávek v důsledku objížďky nedojde.

Mapa dopravních omezení aktualizována.

13.1.2020 -raf-

Doplnění informace k postupu při objízdné trase v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu na křižovatce ulic Pražská, Průmyslová, Seifertova

V souvislosti s výstavbou kruhového objezdu na křižovatce ulic Pražská, Průmyslová, Seifertova bude od 15.1.2020 stanovena objízdná trasa pro autobusovou hromadnou dopravu stanovena objízdná trasa POUZE PRO AUTOBUSY a to takto:

Směr Praha: ulicemi Výletní, Ke Stráni, Vojanova, Zahradní, U Přelízky a zpět na ulici Pražská;

Směr z Prahy: ulicemi Dřevčická, zpevněnou propojkou do  Květnové a ulice Průmyslová.

Tyto objízdné trasy jsou stanoveny pouze pro autobusy hromadné dopravy, proto do míst kam je vjezd ostatním zakázán (zejména na zpevněnou propojku ulici Dřevčická do ul. Květnová) budou prováděny kontroly dodržování tohoto zákazu a případná porušení, budou sankcionována dle zákona.  Oficiální objízdná trasa pro osobní vozidla zatím nebyla stanovena, až tak bude, bude uveřejněna.

Žádáme všechny o respektování dopravního značení v daných úsecích. Mapa dopravních omezení aktualizována.

17.12.2019 -raf-


Informace k úplné uzavírce ul. Kollárova ve Staré Boleslavi 25.11.2019-31.3.2020

Z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce kanalizace v ul. Kollárova, je tato ulice v úseku od ul. Vestecká po křížení s ulicí Průhon uzavřena a to od 25.11.2019 do 31.3.2020. Objízdná trasa je vedena obousměrně ul. Vestecká, Boleslavská, Jungmannova, Na Písku, Průhon.

 Mapa dopravních omezení je aktualizována.

25.11.2019 –raf-


Upozornění na úplnou uzavírku železničního přejezdu na ul. Zápská 19.10.-21.10.2019

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu, bude ve dnech 19.10.-21.10.2019 úplná uzavírka na silnici II/101 ul. Zápská. Objízdná trasa vedena ul. Královická – Komenského nám. – Masarykovo nám. – Pražská – Tyršova – Zápská – viz grafika.

-raf- 1.10.2019


Úplná uzavírka silnice III/33310, Svémyslice, okr Praha- východ od 18.3.2019 do 22.9.2019 – UPDATOVÁNO

Důvodem uzavírky jsou stavební práce z důvodu provádění stavebních prací na akci s názvem – ,,Demolice a následná výstavba nového mostu ev. Č. 33310-4 ve Svémyslicích. Úplná uzavírka z důvodu provádění stavebních prací na akci s názvem – ,,Demolice a následná výstavba nového mostu ev. č. 33310-4 ve Svémyslicích“, bude prodloužena do 31.10.2019 (původní termín byl 22.9.2019). Důvodem k prodloužení termínu, je dle žádosti stavitele, nutnost provedení víceprací spojených s umístěním mostu a vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Nejedná se tedy o zastavení prací, či jiné nekontrolované činnosti ze strany stavitele. Silniční správní úřad Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi se zúčastňoval kontrolních dnů a zdůvodnění žadatele považuje za opodstatněné a prodloužení lhůty za přiměřené, proto bude termín, platný pro povolenou uzavírku a nařízenou objízdnou trasu, prodloužen jak je uvedeno výše.  Objížďka uzavírky je vedena obousměrně (pro všechna vozidla) po trase Svémyslice ˃ směr Zeleneč, přes obce Dřevčice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zápy, Mstětice po silnicích č. III/33310, II/610, II/101, II/611 III/33310 a zpět.

 

 

-raf- 9.9.2019 (update)


Upozornění na omezení provozu na Komenského náměstí od 23.8.2019

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás upozornit na dopravní omezení, které bude od 23.8.2019 po dobu cca 10 dnů a to na Komenského náměstí, v Brandýse nad Labem, na vozovce před budovou Městského úřadu. Toto omezení je z důvodu nutnosti opravy propadu vozovky u středového ostrůvku na této křižovatce ul. I. Olbrachta x Komenského náměstí.

Omezení provozu bude následovné: provoz bude veden jednosměrně ulicí Komenského nám. směrem z Masarykova nám. na Čelákovice. Směr z od Čelákovic bude veden jednosměrně podél soukromého parkoviště, kde v křižovatce s ul. I. Olbrachta vozidla pojedou vpravo na Starou Boleslav nebo vlevo na náměstí v Brandýse nad Labem. Odbočení na Čelákovice bude možné pouze na křižovatce I. Olbrachta x Komenského nám. před restaurací Záložna vlevo. Označení hlavních a vedlejších silnic zůstává v současném stavu. Pro jízdu na Čelákovice, pro řidiče jedoucích od Staré Boleslavi, je možné využít i ulici Na Celné, pod brandýským zámkem.

Situace je graficky znázorněna v obrázku v příloze.

Děkujeme za pochopení a dodržování přechodného dopravního značení a ohleduplnost k ostatním účastníků silničního provozu.

-raf- 22.8.2019


Upozornění na úplnou uzavírku silnice II/610 – rekonstrukce komunikace Podolanka – Dřevčice – Brandýs nad Labem 19.8.2019 -30.6.2020

V termínech v rozsahu od 19.8.2019  do 30.6.2020 bude ve čtyřech etapách probíhat rekonstrukce komunikace č. II/610 v úsecích Podolanka – Dřevčice – Brandýs nad Labem. Po dobu rekonstrukce bude vždy úplná uzavírka opravovaného úseku a doprava bude veden a po objízdných trasách. Celá rekonstrukce je akcí Krajské správy a údržby silnic StČ kraje p.o. se sídlem Praha 5, Zborovská 11, PSČ 150 21.

 

I. etapa 19.8.2019 – 27.9.2019 úplná uzavírka silnice II/610, uzavřený úsek od konce obce Dřevčice po odbočky na Jenštejn (Rozcestí). Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, III/0113, a III/0107 – obousměrně, obcí Dřevčice směr obce Svémyslice a zde do obce Zeleneč anebo přes Dehtáry a do Radonic a dále dle potřeby a po dobu 1. etapy budou dočasně přemístěny zastávky BUS  – viz grafika.

Uzavřený úsek + objezd         Přemístění zastávek BUS

II. etapa 28.10.2019 -15.12.2019 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od odbočky na Jenštejn (Rozcestí) po začátek obce Podolanka.  Objízdná trasa je vedena po silnici III/0107 a III/0106 – obousměrně mimo BUS, obcí Jenštejn ul. Dřevčická ke křižovatce Radonická. Zde podle potřeby se pokračuje ul. Vinořská na Vinoř anebo ul. Radonická na Radonice – viz grafika.

Uzavřený úsek                        Objízdné trasy

III. etapa 16.3.2020-10.5.2020 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od Cihelny Dřevčice od odbočky na Popovice. Po dobu etapy III. a IV. bude cesta z Popovic do Dřevčic jednosměrná směrem k obci Dřevčice. Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, II/101 – obousměrně mimo BUS přes obec Svémyslice, a to po silnici č 101 přes Zápy a do Brandýsa nad Labem na kruhovou křižovatku do ulic Průmyslová a Zápská. Zde se bude pokračovat dle potřeby těmito ulicemi do Brandýsa nad Labem.

Uzavřený úsek                        Objízdné trasy                        Jednosměrka z Popovic

 

IV. etapa 11.5.2020-30.6.2020 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od konce města Brandýs nad Labem po Cihelnu Dřevčice. Po dobu etapy III. a IV. bude cesta z Popovic do Dřevčic jednosměrná směrem k obci Dřevčice. Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, II/101 – obousměrně mimo BUS, ulicí Průmyslová přes kruhovou křižovatku a zde po silnici č. 101 přes Zápy a následně směr Mstětice a Zeleneč anebo směr Svémyslice, Dřevčice a dál pokračovat po silnici II/610 na Vinoř.

-raf- 12.8.2019


Upozornění na předčasné ukončení uzavírky silnice č. III/0107 v k.ú. Radonice u Prahy

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vám sdělit, že máme zatím předběžnou informaci o tom, že ke dni 28.7.2019 by měla být ukončena úplná uzavírka silnice č. III/0107 v k.ú. Radonice u Prahy, kde od 8. 4. 2019 probíhaly stavební práce na akci s názvem: „III/0107 Radonice, most ev. č. 0107-1 u obce Radonice“ a po tomto datu by měla být komunikace zase plně průjezdná.  Uzavírka této komunikace byla plánovaná do 7. 9. 2019.

18.7.2019 -raf


 

Upozornění na spuštění zkušebního provozu úsekového měření rychlosti na ulici Kostelecká v Brandýse nad Labem

Vážení spoluobčané,

jak jste jistě někteří z Vás sami poznali, v minulém týdnu byla dokončena montáž úsekových měřičů rychlosti na ulici Kostelecká. Proto Vás chceme upozornit, že do konce měsíce července bude toto zařízení v testovacím provozu, kdy bude zjištěna funkčnost a správnost měření tímto zařízením a také se bude provádět školení k jeho obsluze a vyhodnocování. Pokud vše bude v pořádku a měřící zařízení bude správně fungovat, od 1. 8. 2019 by přešel provoz do ostrého provozu. Chci ubezpečit, že měření bude i zde probíhat s dostatečnou tolerancí, tak abych předešli postihu bagatelního překročení rychlosti.

Měřený úsek prochází od výjezdu od BČ Benzina až ke vstupu na fotbalové hřiště, kdy se jedná o úsek v délce 440 m a měření zde bude prováděno obousměrně – viz obrázek v příloze.

Ke kritice, že k uvedenému kroku, jsme přistoupili, jen z důvodu zvýšení příjmů do obecní kasy, bych chtěl připomenout, že toto místo bylo vybráno z důvodů častých stížností zde bydlících občanů a k faktu, že je nutné zklidnit provoz v blízkosti Základní školy Na Výsluní, protože ulice Kostelecká je vysoce frekventovaná a to i nákladními vozidly. Jak nám ukázalo měření na ulici Královická, tak po nasazení úsekového měřen, došlo k enormnímu snížení vozidel, jejichž řidiči překračují povolenou rychlost a došlo ke zklidnění dopravy a lepšímu nájezdu vozidel z vedlejších ulic nebo od nemovitostí přilehlých ke komunikaci. Není v silách MP zajistit zde měření přenosným radarem, neboť k tomu zde nejsou podmínky pro bezpečné odstavení zastaveného vozidla a provedení všech úkonů spojených s udělením pokuty. Stacionární radar zajistí nepřetržité měření a to v jakoukoliv denní i noční dobu, po celý rok.

O dalších opatřeních v dopravě, která jsou realizována z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vás budeme informovat, jako vždy, prostřednictvím webu www.bezpecnebrandysko.cz a facebookových stránek města.

15.7.2019-raf-


Upozornění na úplnou uzavírku nájezdu na D10 směr Mladá Boleslav na exitu 14 u Staré Boleslavi v době od 10.7.-14.10.2019

10.07. – 14.10.2019 dojde k přechodné úpravě silničního provozu na silnici II/101 v k.ú. Brandýs nad Labem a II/610 v k.ú. Stará Boleslav z důvodu provádění opravy povrchu komunikace D10, v rámci realizace stavby: „D10Hlavenec – Tuřice, oprava povrchu PS“  a to úplné uzavření nájezdu na Mladou Boleslav na exitu 14 u Staré Boleslavi a jako náhradní trasa bude, že se vozidla napojí na dálnici D10 směr Praha na exitu 14 u Staré Boleslavi, pojedou směr Praha a zde, na sjezdu na exitu 10 u Záp, sjedou z dálnice, ze směru na Prahu a vrátí se na dálnici D10 přes nájezd na tomto exitu a budou moci pokračovat směr Mladá Boleslav. Po celou dobu prací, bude různě převáděn provoz v jízdních pruzích na D10 přechodným dopravním značením. Bližší etapizace není uvedena. Jedná se o akci ŘSD. Bližší informace jsou i na Mapě dopravních omezení.

-raf- 26.6.2019


Upozornění na uzavírku ulice Piaristická v Brandýse nad Labem

Z důvodu stavebních prací naz důvodu provádění plynovodní přípojky, v rámci realizace stavby, je provedena v době od 21.06.2019 – 30.06.2019 uzavírka vyznačené části ul. Piaristická v Brandýse nad Labem – objízdná trasa vedena ul. S. K .Neumanna, Pod Hrádkem- obousměrně.

 
17.6.2019 -raf-

Upozornění na úplnou uzavírku sjezdu a nájezdu na exitu D10 směrem na Mladou Boleslav u obce Zápy

V době od 16.6.- 6.7.2019 je z důvodu stavebních prací úplně uzavřen sjezd a nájezd na exitu 10 na D10 na Mladou Boleslav, u obce Zápy. Jedná se o akci ŘSD.

17.6.2019 -raf-


Upozornění na úplnou uzavírku náměstí ve Staré Boleslavi dne 17.5.2019

Upozornění na úplnou uzavírku v termínu 17.05.2019 od 17:00 do 22:00 hod. z důvodu konání důvodu pořádání kulturní akce „Koncert k mezinárodnímu dni rodiny“. Uzavírka bude v tomto rozsahu: na silnici II/610 ul. Mariánské náměstí v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Šarochova po křižovatku s místní komunikací ul. Komenského. Celková délka uzavírky je 120 m. Místní komunikace ul. Mělnická od křižovatky s ul. Jezdecká po křižovatku se silnicí II/610 Celková délka uzavírky je 220 m. Místní komunikace Mariánské náměstí. Délka uzavírky 50m – viz mapa.

Průjezd vozidel autobusové dopravy a IZS bude zachován.

 Objízdné trasy :

směr od ul. Boleslavská: objízdná trasa bude vedena po dálnici D10 přes exit 14 směr Brandýs nad Labem a na exitu 10 výjezd na Brandýs nad Labem a zde se vrátit do centra;

směr od Brandýsa n/L – ul. Šarochova, Lázeňská, Jungmannova a ul. Boleslavská – viz mapa.

-raf- 14.5.2019


Upozornění na zahájení úsekového měření na Královické ulici v Brandýse nad Labem

Chtěli bychom Vás informovat o dalším preventivním opatření, ke zvýšení BESIP v našem městě. Od 13. 5. 2019 bude spuštěn testovací provoz úsekového měření rychlosti v Brandýse nad Labem, na ulici Královická. Tento úsek bude v místě umístění současného informačního radaru a měřený úsek bude měřit cca 300 m, kde bude druhý snímač rychlosti a poté dojde k vyhodnocení rychlosti, jakou rychlostí byl úsek projetý. Během testovacího provozu bude zjištěna funkčnost a správnost měření tímto zařízením a také se bude provádět školení k jeho obsluze a vyhodnocování. Pokud vše bude v pořádku a měřící zařízení bude správně fungovat, od 1. 6. 2019 by přešel provoz do ostrého provozu.

– převzato z FB Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 13.5.2019 – raf-


Upozornění k dopravním opatřením na Městském běhu

(převzato z brandysko.cz)

V sobotu 11. května 2019 bude probíhat na území města akce „Městský běh“. Z důvodu vedení trasy běhu bude úplně uzavřena silnice II/610 (Maxe Švabinského – přes mosty) v úseku od křižovatky pod zámkem po křižovatku s ulicí Šarochova. Rovněž budou uzavřeny místní komunikace na Masarykově náměstí a ulice F. X. Procházky v Brandýse. Dále bude omezen provoz na ostatních místních komunikacích, po kterých je vedena trasa závodu, jako např. ul. S. K. Neumana, ul. Šarochova nebo ul. Lázeňská. Dopravní omezení potrvá v čase od 15.30 do 18.00 hod.
Dopravní opatření jsou plánována především s ohledem na bezpečnost běžců a všech účastníků provozu, prosíme Vás o pochopení a trpělivost a za dodržování  dopravní značení a pokynů policistů a strážníků při řízení provozu a jeho usměrňovaní.
Další informace na:

http://www.brandysko.cz/mestsky-beh-brandysem-a-bol…/d-51607

http://mestskybeh.cz/

10.5.2019 – raf-


Informace o omezení provozu na mostu č. 610-018 (přes silnici I/10 za Starou Boleslaví)

Informace o omezení provozu na mostu č. 610-018 (přes silnici I/10 za obcí Stará Boleslav)

Při mimořádné prohlídce mostu č. 610-018 (přes silnici I/10 za obcí Stará Boleslav), provedené na základě žádosti vlastníka mostu tedy Středočeského kraje bylo zjištěno, že mostní konstrukce se nachází v havarijním stavu, kdy tento stav si vyžádal okamžité zúžení mostu na jeden jízdní pruh v jeho ose a provoz řízený semafory. Mimořádná prohlídka byla uskutečněna dne 29.4.2019 a provedena oprávněnou osobou  – autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce vedeného u ČKAIT. Závěr této prohlídky zní, že most je v havarijním stavu a jeho oprava není možná a je třeba naprojektovat a vystavět most nový. Vzhledem k této skutečnosti, bude provoz na výše uvedeném mostu až do doby výstavby nového mostu veden jedním jízdním pruhem (v ose mostu) s kyvadlovou dopravou řízenou semafory. V případě nejasností či dotazů se prosím obracejte na vlastníka mostu tedy Středočeský kraj nebo na Krajskou správu a údržbu silnic.

-raf- 7.5.2019


Upozornění na 5. etapu opravy silnice II/101 v Brandýse nad Labem 06.05.– 18.05.2019

Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od čerpací stanice BENZINA – k. úpravy. Staničení km 104,000 – 105,214. Etapa 5: Termín 06.05. – 18.05.2019

Uzavřená část: úsek od čerpací stanice BENZINA – k. úpravy v délce 1,2 km. Staničení km 104,000 – 105,214.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Záryby je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Brandýs n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/24410 budou vedeni po silnici III/24410 do obce Polerady na křižovatku silnic III/10158 x III/2448 – Polerady a odtud dále po silnici III/2448 na křižovatku silnic III/2448 x III/0109, odtud dále po silnici III/0109 na křižovatku silnic III/0109 x III/0101 a dále do města Brandýs nad Labem, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Polerady je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 7 km

Trasy objízdných tras a uzavřeného úseku viz grafika níže nebo Mapě dopravních omezení.

 

5.5.2019 -raf-


Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od křižovatky silnic II/101 od křižovatky silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická – čerpací stanice. Etapa 4: Termín 29.04.- 05.05.2019

Uzavřená část: křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická – čerpací stanice BENZINA. Staničení km 105,214 – 105,426.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Záryby je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Brandýs n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/24410 budou vedeni po silnici III/24410 do obce Polerady na křižovatku silnic III/10158 x III/2448 – Polerady a odtud dále po silnici III/2448 na křižovatku silnic III/2448 x III/0109, odtud dále po silnici III/0109 na křižovatku silnic III/0109 x III/0101 a odtud do města Brandýs nad Labem, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Polerady je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 7 km – viz grafika a nebo Mapa dopravních omezení.

 

26.4.2019 -raf-


Upozornění na úplnou uzavírku od 29. 04. do 15. 05. 2019 silnice II/610 ul. Boleslavská a MK ul.5.května, v k.ú. Stará Boleslav a silnici III/2752 v k. ú. Hlavenec

Od 29. 04. do15. 05. 2019 bude úplná uzavírka silnice II/610 ul. Boleslavská a místní komunikaci ul.5.května, v k.ú. Stará Boleslav a silnici III/2752 v k. ú. Hlavenec z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce povrchu vozovky. Objízdná trasa bude vedena po D10 – viz grafika a nebo Mapa dopravních omezení.

 

24.4.2019 -raf-


Upozornění na úplnou uzavírku ul. Pražská, silnice II/610 v Brandýse nad Labem

V termínu od 23.04. 2019 do 30. 06. 2020 dojde k úplné uzavírce komunikace č. II/610 ulice Pražská v Brandýse nad Labem, v úseku od křižovatky ulic Výletní a Tyršova po křižovatku ulic Seifertova a Průmyslová. Tato uzavírka je z důvodu provádění stavebních prací při celkové rekonstrukci silnice. Objízdná trasa je stanovena po komunikacích silnice II/610 ul. Pražská – silnice II/245 ul. Královická – silnice III/2452 ul. Zápská – silnice II/101 ul. Průmyslová. V ulici Výletní, bude platit po dobu uzavírky zákaz zastavení, dle rozmístěných dopravních značek, z důvodu, že jde je plánovaná objízdná trasa autobusů, které pojedou trasou Výletní, Seifertova, Pražská. S ohledem na tuto skutečnost, pokud bude porušen zákaz zastavení, může být přikročeno k odtahu vozidla na náklady jeho provozovatele.

 

4.4.2019 -raf- (17.4.2019 aktualizováno)


Upozornění na 3. etapu opravy silnice II/101 v Brandýse nad Labem 17.4.-28.4.2019

Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od křižovatky silnic II/101 (Kostelecká) x III/0101 (U hřbitova) po křižovatku silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická). Etapa 3: Termín 17.04.-28.04.2019

Uzavřená část: křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x III/0101 (U hřbitova) – křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická). Staničení km 105,426 – 105,970.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) – na křižovatku silnice III/10159 (Martinovská) x MK Pavla Lista, kde se vedení dopravy rozdělí na dva směry.

 1. Automobily do 3,5t odbočí vlevo a pojedou po MK Pavla Lista na silnici II/101 Kostelecká, kde se napojí na stávající trasu. V opačném směru je objízdná trasa vedena ze silnice II/101 (Kostelecká) po MK Neratovická a MK Kralupská na silnici II/610 (Pražská), kde se napojí na stávající trasu.

Délka objízdné trasy: 2 km

 1. Automobily nad 3,5t z důvodu budou vedeni dále po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu. Objízdná trasa pro automobily nad 3,5t je vedena jednosměrně.

Grafické vyobrazení je k dispozici na Mapě aktuálních uzavírek.

Délka objízdné trasy: 6 km

    

 

16.4.2019 -raf-


Upozornění na 2. etapu opravy silnice II/101 v Brandýse nad Labem 11.4.-16.4.2019

Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od vjezdu na parkoviště u prodejny Penny Market ul P. Jilemnického po křižovatku silnic II/101 křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x III/10159 (U Hřbitova). Etapa 2: Termín 11.04. – 16.04.2019

 Uzavřená část: vjezd na parkoviště u prodejny Penny Market – křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x III/10159 (U Hřbitova). Staničení km 105,970 – 106,020.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/610 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic II/610 x II/101 (Masarykovo nám.) – pokračovat dále po stávající silnici II/610 (Pražská) na křižovatku silnice II/610 (Pražská) x MK Kralupská. Odtud dále po MK Kralupská (na kterou bude po dobu trvání uzavírky umožněn vjezd nákladním automobilům ve směru od ul. Pražská bez omezení) na křižovatku se silnicí III/0101 (Brázdimská), dále po silnici III/0101 (Brázdimská) na křižovatku silnic II/101 (Kostelecká) x III/0101 (Brázdimská), kde se vedení dopravy rozdělí na dva směry.

 1. Automobily do 3,5t odbočí vlevo a napojí se na stávající trasu.V opačném směru bude objízdná trasa totožná.

Délka objízdné trasy: 2 km

 1. Automobily nad 3,5t z důvodu nevhodného směrového uspořádání dotčené křižovatky budou vedeni po silnici II/101 (Kostelecká) a III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na

křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu. Objízdná trasa pro automobily nad 3,5t je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Z důvodu částečného záboru křižovatky silnic II/101 (Kostelecká) x III/10159 (Martinovská) bude silnice III/10159 od dotčené křižovatky po křižovatku silnice III/10159 (Martinovská) x MK Spořilov I

zjednosměrněna. Automobily jedoucí po silnici III/10159 od obce Martinov budou vedeni po MK Spořilov I na silnici II/101 (Kostelecká). Grafické vyobrazení je k dispozici na Mapě aktuálních uzavírek.

10.4.2019 -raf-


Upozornění na úplnou uzavírku exitu č. 10 na D10

V termínu od 8. 4. 2019 do 12. 5. 2019 má dojít z důvodu opravy povrchu k úplnému uzavření exitu č. 10 na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav. V této době tedy nebude možné jet z dálnice na Brandýs nad Labem a Zápy a zároveň ani nepůjde jet na dálnici ve směru od Záp na Mladou Boleslav. Jako náhrada bude sloužit exit č. 14 ve Staré Boleslavi.

-raf- 3.4.2019


Úplná uzavírka silnice č. III/0107 v k.ú. Radonice u Prahy  most ev. č. 0107 od 8.4.2019 do 7.9.2019.

Upozorňujeme na uzavírku mostu silnice č. III/0107 v k.ú. Radonice u Prahy v úseku provozního staničení od 2,100 km až po 2,200 km na akci s názvem: „III/0107 Radonice, most ev. č. 0107-1 u Obce Radonice. Kvůli této uzavírce je stanovena objízdná trasa – viz grafika.

1.4.2019 -raf-


Skanska začíná s rekonstrukcí druhé etapy 8 kilometrů dálnice D11

 

Po zimní technologické přestávce Skanska 1. dubna 2019 zahájí druhou etapu plánované rekonstrukce osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začnou v úseku 0,00 – 8,00 km levého jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu a jejich součástí bude také oprava mimoúrovňové křižovatky Černý Most, čtyř mostů a odpočívky na třetím kilometru dálnice. Po celou dobu rekonstrukce zůstane dálnice D11 průjezdná ve 2 + 2 jízdních pruzích.

 Rekonstrukce osmikilometrového úseku dálnice D11 zahrnuje, kromě samotné kompletní výměny konstrukčních a vozovkových vrstev komunikace, také napojení jednotlivých větví křižovatky Černý Most na pražský okruh, rekonstrukci čtyř mostních objektů, kanalizace, zabezpečovacích systémů a kabelového vedení. Skanska zároveň v rámci modernizace opraví stávající odpočívadla na třetím kilometru dálnice.

Jednou z technologických zajímavostí tohoto projektu je betonáž monolitických svodidel mezi jízdními pásy. Realizace je prováděna finišerem s posuvnou formou na předem připravený betonový základ. Oproti standardním prefa svodidlům probíhá tato činnost bez nutnosti použití zdvíhacích zařízení, a tudíž je pro naše zaměstnance bezpečnější.

Případné dotazy můžete směrovat na D11@skanska.cz

Začíná II. etapa modernizace D11 v úseku km 0,00 – 8,00 (exit Jirny)

V rámci II. etapy modernizace D11 proběhne kompletní výměna vozovkových vrstev dopravní komunikace a oprava mimoúrovňové křižovatky Černý Most. Součástí oprav budou také čtyři mosty a odpočívky na třetím kilometru dálnice.

Stavební společnost Skanska začne s přípravnými pracemi v sobotu 30. 3. 2019. Prosíme počítejte s tím při vašich případných cestách o víkendu.

Po celu dobu rekonstrukce bude dálnice D11 opět průjezdná ve 2 + 2 pruzích. Dokončení veškerých stavebních prací je plánováno na září 2019.

Za veškeré nepříjemnosti v souvislosti se stavebními pracemi se předem omlouváme.

Skanska


Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od křižovatky P. Jilemnického x MK Michalovická po křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická – čerpací stanice, od 3.4.2019 do 18.5.2019.

Etapa 1: Termín 03.04.- 10.04.2019

Uzavřená část: křižovatka silnice II/101 – P. Jilemnického x MK Michalovická – vjezd na

parkoviště u prodejny Penny Market. Staničení km 106,020 – 106,230.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/610 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic

II/610 x II/101 (Masarykovo nám.) – pokračovat dále po stávající silnici II/610 (Pražská) na křižovatku

silnice II/610 (Pražská) x MK Kralupská. Odtud dále po MK Kralupská (na kterou bude po dobu trvání

uzavírky umožněn vjezd nákladním automobilům ve směru od ul. Pražská bez omezení) na křižovatku

se silnicí III/0101 (Brázdimská), dále po silnici III/0101 (Brázdimská) na křižovatku silnic II/101

(Kostelecká) x III/0101 (Brázdimská), kde se vedení dopravy rozdělí na dva směry.

 1. Automobily do 3,5t odbočí vlevo a napojí se na stávající trasu.

V opačném směru bude objízdná trasa totožná.

Délka objízdné trasy: 2 km

 1. Automobily nad 3,5t z důvodu nevhodného směrového uspořádání dotčené křižovatky budou

vedeni po silnici II/101 (Kostelecká) a III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na

křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily nad 3,5t je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Odkaz na mapu situace a objížďky

 DIO – silnice II_101 – Brandys n l – etapa 1

 

Etapa 2: Termín 11.04. – 16.04.2019

Uzavřená část: vjezd na parkoviště u prodejny Penny Market – křižovatka silnic II/101

(Kostelecká) x III/10159 (Martinovská). Staničení km 105,970 – 106,020.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/610 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic

II/610 x II/101 (Masarykovo nám.) – pokračovat dále po stávající silnici II/610 (Pražská) na křižovatku

silnice II/610 (Pražská) x MK Kralupská. Odtud dále po MK Kralupská (na kterou bude po dobu trvání

uzavírky umožněn vjezd nákladním automobilům ve směru od ul. Pražská bez omezení) na křižovatku

se silnicí III/0101 (Brázdimská), dále po silnici III/0101 (Brázdimská) na křižovatku silnic II/101

(Kostelecká) x III/0101 (Brázdimská), kde se vedení dopravy rozdělí na dva směry.

 1. Automobily do 3,5t odbočí vlevo a napojí se na stávající trasu.

V opačném směru bude objízdná trasa totožná.

Délka objízdné trasy: 2 km

 1. Automobily nad 3,5t z důvodu nevhodného směrového uspořádání dotčené křižovatky budou

vedeni po silnici II/101 (Kostelecká) a III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na

křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily nad 3,5t je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Z důvodu částečného záboru křižovatky silnic II/101 (Kostelecká) x III/10159 (Martinovská) bude silnice

III/10159 od dotčené křižovatky po křižovatku silnice III/10159 (Martinovská) x MK Spořilov I

zjednosměrněna. Automobily jedoucí po silnici III/10159 od obce Martinov budou vedeni po MK

Spořilov I na silnici II/101 (Kostelecká).

Odkaz na mapu situace a objížďky

DIO – silnice II_101 – Brandys n l – etapa 2

 

Etapa 3: Termín 17.04.-28.04.2019

Uzavřená část: křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x III/0101 (Brázdimská) – křiž. silnic II/101

(Kostelecká) x MK Neratovická). Staničení km 105,426 – 105,970.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic

II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) – na křižovatku silnice III/10159

(Martinovská) x MK Pavla Lista, kde se vedení dopravy rozdělí na dva směry.

 1. Automobily do 3,5t odbočí vlevo a pojedou po MK Pavla Lista na silnici II/101 Kostelecká, kde

se napojí na stávající trasu.

V opačném směru je objízdná trasa vedena ze silnice II/101 (Kostelecká) po MK Neratovická a

MK Kralupská na silnici II/610 (Pražská), kde se napojí na stávající trasu.

Délka objízdné trasy: 2 km

 1. Automobily nad 3,5t z důvodu budou vedeni dále po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce

Martinov a Záryby na křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily nad 3,5t je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Odkaz na mapu situace a objížďky

DIO – silnice II_101 – Brandys n l – etapa 3

Etapa 4: Termín 29.04.- 05.05.2019

Uzavřená část: křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická – čerpací stanice

BENZINA. Staničení km 105,214 – 105,426.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic

II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na

křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Záryby je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Brandýs n L. budou na křižovatce silnic

II/101 x III/24410 budou vedeni po silnici III/24410 do obce Polerady na křižovatku silnic III/10158 x

III/2448 – Polerady a odtud dále po silnici III/2448 na křižovatku silnic III/2448 x III/0109, odtud dále po

silnici III/0109 na křižovatku silnic III/0109 x III/0101 a odtud do města Brandýs nad Labem, kde se

napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Polerady je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 7 km

Odkaz na mapu situace a objížďky

DIO – silnice II_101 – Brandys n l – etapa 4

 

Etapa 5: Termín 06.05. – 18.05.2019

Uzavřená část: čerpací stanice BENZINA – k. úpravy. Staničení km 104,000 – 105,214.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic

II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na

křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Záryby je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Brandýs n L. budou na křižovatce silnic

II/101 x III/24410 budou vedeni po silnici III/24410 do obce Polerady na křižovatku silnic III/10158 x

III/2448 – Polerady a odtud dále po silnici III/2448 na křižovatku silnic III/2448 x III/0109, odtud dále po

silnici III/0109 na křižovatku silnic III/0109 x III/0101 a dále do města Brandýs nad Labem, kde se napojí

na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Polerady je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 7 km

Odkaz na mapu situace a objížďky

DIO – silnice II_101 – Brandys n l – etapa 5

19.3.2019 -raf-

 


Úplná uzavírka silnice III/33310, Svémyslice, okr Praha- východ od 18.3.2019 do 22.9.2019

Důvodem uzavírky jsou stavební práce z důvodu provádění stavebních prací na akci s názvem – ,,Demolice a následná výstavba nového mostu ev. Č. 33310-4 ve Svémyslicích. Úplná uzavírka z důvodu provádění stavebních prací na akci s názvem – ,,Demolice a následná výstavba nového mostu ev. č. 33310-4 ve Svémyslicích“, bude prodloužena do 31.10.2019 (původní termín byl 22.9.2019). Důvodem k prodloužení termínu, je dle žádosti stavitele, nutnost provedení víceprací spojených s umístěním mostu a vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Nejedná se tedy o zastavení prací, či jiné nekontrolované činnosti ze strany stavitele. Silniční správní úřad Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi se zúčastňoval kontrolních dnů a zdůvodnění žadatele považuje za opodstatněné a prodloužení lhůty za přiměřené, proto bude termín, platný pro povolenou uzavírku a nařízenou objízdnou trasu, prodloužen jak je uvedeno výše.  Objížďka uzavírky je vedena obousměrně (pro všechna vozidla) po trase Svémyslice ˃ směr Zeleneč, přes obce Dřevčice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zápy, Mstětice po silnicích č. III/33310, II/610, II/101, II/611 III/33310 a zpět.

 

 

19.3.2019 -raf-


 

 

V současné době město provádí změny v místní úpravě silničního provozu. Tato změna se týká hlavně parkování a stanovení obytných zón a míst v parkování v sídlišti ,,U Nádraží“ (ul. Lipová, Kaštanová, Jasanová, Vrbová, K. Tájka) – viz přiložené vyobrazení v grafické podobě.  O této změny si slibujeme, že se zlepší situace s parkováním v těchto ulicích a dojde i k vyššímu komfortu a bezpečí chodců, při jejich pohybu v této lokalitě.  K faktické změně dopravního značení a režimu dojde, až budou splněny všechny legislativní požadavky, pro provedení této změny a po schválení všech zainteresovaných institucí (Město, Policie ČR – Dopravní inspektorát, Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav).

Odkazy na grafické vyobrazení

27.2.2019 -raf-


Aktuální informace k dopravě 18.2.2019 – převzato z brandysko.cz

Odkazy

 

Aktuální informace k dopravě ke dni 18. 2. 2019

Plánované uzavírky a opravy komunikací 

Vážení občané,

V našem městě a v přilehlých obcích během letošního roku plánuje Středočeský kraj a Ředitelství silnic a dálnic několik zásadních oprav komunikací. V rámci těchto akcí dojde k uzavírkám a komplikacím v provozu. S tímto jsou samozřejmě spojeny i úpravy jízdních řádů autobusových linek a plánované objízdné trasy pro autobusové linky. O těchto úpravách budete průběžně informováni. V současné době se nám podařilo od Středočeského kraje a od ŘSD získat následující informace:

 • od 25. 3. 2019 má dojít k úplné uzavírce mostu přes dálnici D10 na komunikaci č. 33310, spojující obce Svémyslice a Zeleneč. Demolice a výstavba nového mostu je plánována po dobu cca 6 – 8 měsíců. Při demolici dojde i k úplnému uzavření dálnice D10 v době od 18.00 hod do 10.00 hod ve dnech 30. – 31. 3. 2019 a 6. – 7. 4. 2019. K dalšímu uzavření dálnice D10 potom má dojít opět přes noc ze soboty na neděli někdy asi v polovině měsíce července 2019 a v polovině měsíce září 2019.
 • od 15. 4. 2019 má dojít k úplné uzavírce komunikace č. 0107 z důvodu opravy mostku při výjezdu z obce Radonice směrem na Jenštejn. Demolice a výstavba nového mostku je plánována po dobu asi 4 měsíců.
 • v průběhu letních měsíců má být realizována oprava povrchu komunikace č. 610 mezi obcemi Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Dřevčice, Dřevčice a Podolanka.
 • asi od poloviny měsíce dubna 2019 dojde k úplné uzavírce komunikace č. 610 v ulici Pražská v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi v úseku od křižovatky ulic Výletní a Tyršova po křižovatku ulic Seifertova a Průmyslová. Poté bude následovat i výstavba nového kruhového objezdu na křižovatce ulic Seifertova, Průmyslová a Pražská. Doba realizace opravy a výstavby je plánována po dobu 14 měsíců a bude členěna do několika etap.
 • asi od poloviny měsíce dubna 2019 má dojít k opravě povrchu komunikace č. 101 v obci Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v rozmezí od křižovatky ulic Petra Jilemnického a Michalovická až za hranice našeho města, tedy až za odbočku na obec Polerady. Oprava má být realizována po etapách s celkovou dobou trvání 1 měsíc.
 • v měsíci říjnu 2019 je plánována rekonstrukce železničního přejezdu v Brandýse nad Labem-Stará Boleslav na ulici Zápská. Tato rekonstrukce přinese úplnou uzavírku daného přejezdu po dobu asi 4–5 dnů.
 • v termínu od 8. 4. 2019 do 12. 5. 2019 má dojít z důvodu opravy povrchu k úplnému uzavření exitu č. 10 na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav. V této době tedy nebude možné jet z dálnice na Brandýs nad Labem a Zápy a zároveň ani nepůjde jet na dálnici ve směru od Záp na Mladou Boleslav.
 • v termínu od dubna do října 2019 bude zároveň probíhat oprava povrchu dálnice D 10 ve směru z Ml. Boleslav do Prahy, mezi exitem č. 14 Stará Boleslav a exitem č. 3 Radonice.