K tématu….

Jak je u nás bezpečno?

Často se setkáváme s názorem, jak je naše souměstí bezpečné nebo nebezpečné, protože někdy názory, které se ke mně dostanou ve mně budí dojem, že bydlím venezuelském Caracasu nebo v jihoafrické Pretorii. Přes tohle srovnání bych se chtěl ale dostat k porovnání s městy, která jsou nám podobné jak polohou, počtem obyvatel, blízkostí dopravních tepen, Prahy a dalších faktorů, které mají vliv na kriminalitu.

Jako města k porovnání jsme vybrali města, která jsou jako naše ve Středočeském kraji a to Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice za měsíc březen 2023. Naše město má v současné době cca 20 000 obyvatel. Mělník má cca 19 500, Kralupy nad Vltavou 18 200 a Neratovice cca16 000 obyvatel. A nyní bych se dostal k porovnání nápadu trestné činnosti u nás a v těchto městech. Nejlépe to je vidět na této tabulce:

město počet obyvatel – cca počet TČ počet PŘ
Mělník 19500 43 525
Kralupy nad Vltavou 18200 33 736
Neratovice 16000 31 178
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 20000 20 223

 

Z toho jasně vyplývá, že naše město skutečně není tím Bronxem, jak to může z některých názorů vyznít. Naopak, s ohledem na naši blízkost hl. m. Praze, velkým průmyslovým podnikům, mnoho ubytovaných agenturních pracovníků, je naše město skutečně bezpečné a v nápadu trestné činnosti nás s přehledem jiná, podobná města předčí.

Tyto data pochází z oficiální Mapy kriminality, kterou spravuje Policie ČR, které vedení těchto statistik ukládá zákon. Vy se o tom můžete přesvědčit na https://kriminalita.policie.cz/. Zde najdete jak a co se do tabulky zapisuje.

A co se za čísly této trestné činnosti v našem městě skrývá? To je zachyceno v této tabulce.

Jak a kde je páchána trestná činnost znázorňuje výstřižek z Mapy kriminality, kde vidíte jednotlivé části města a jaká TČ zde byla spáchána. U čísel s nápadem je barevná legenda, o jaký druh TČ se jedná – viz tabulka výše.

Také připojujeme Mapu přestupků, ale tyto počty v sobě zahrnují i přestupky, které zjistí Policie v rámci své činnosti. Jako nejčastější řešené přestupky jsou přestupky v dopravě. Poté se jedná o přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití. Další přestupky podle speciálních zákonů, jsou opravdu v jednotkách.

MP Brandýs nad Labem Stará Boleslav za měsíc březen 2023 sama řešila 353 přestupků, ale tyto nejsou zanášeny do Mapy kriminality, která je provozována pouze Policií ČR. V mapě níž, uvidíte, v jakých oblastech nejčastěji přestupky řešíme. Nejčastěji řešené přestupky uvádíme samozřejmě přestupky v dopravě, veřejnému pořádku a majetku.

2.5.2023 -raf-


Činnost strážníků v souvislosti s COVID 19

 

Od zavedení opatření v souvislosti s prevencí před rozšiřováním nákazy COVID 19, provádí MP úkoly vyplývající z úkolů, které jsou dány zákonem anebo pokyny nadřízených orgánů. U nás ve městě se jedná zejména o dohled nad tím, zda jsou uzavřené provozovny, jejichž provoz je omezen nebo ukončený, zda občané na veřejnosti používají ochranné pomůcky, aby se občané nesrocovali ve skupinkách, kontrola režimu během úředních hodin úřadu atd. Také prověřujeme oznámení o tom, že by někde mělo docházet k porušení pravidel, ale v našem městě se jednalo zejména o počáteční dobu po zavedení opatření, či se jedná o drobná porušení, která jsou strážníky vyřešena na místě a to i blokovými pokutami. I nadále pokračuje naše činnost a plnění úkolů, které jsou nám dány zákonem a nařízeními města.

9.4.2020 -raf-

INFORMACE KE ZPŮSOBU KONTOLY ČIPOVÁNÍ PSŮ

Dobrý den,

v tomto příspěvku bychom Vás chtěli informovat o postupu městské policie v případě nálezu odchyceného psa. V souladu s účinností zákonné povinnosti chovatele, mít od 1. 1. 2020 svého psa očipovaného, musí naši strážníci, pokud odchytí volně pobíhajícího psa, provést kontrolu, zda je pes očipovaný. Toto se provádí přenosnou čtečkou čipů, kterou se naskenuje povrh těla psa. Pokud se zjistí, že pes nemá čip, je při jeho vracení majiteli, majitel vyzván aby předložil očkovací průkaz nebo jiný doklad, prokazující, že psovi byl aplikován veterinárním lékařem čip. Pokud ani toto, není chovatel (majitel psa) schopen doložit, je věc oznámena jako podezření ze spáchání přestupku za nedodržení povinnosti dle ustanovení § 4 odst. 7 zák. č. 166/1999 Sb.  O veterinární péči ze znění pozdějších předpisů, za který může být chovateli uložena příslušným správním orgánem, kterým je v tomto případe krajská veterinární správa pokuta až do 50 000,-Kč. Rovněž bychom Vás rádi informovali, že strážníci MP nejsou ze zákona oprávněni provádět plošnou kontrolu splnění této zákonné povinnosti. Pouze tedy v případě, kdy strážníci při řešení konkrétní události nebo přestupku se dostanou k nějakému psovi, bude následně provedena kontrola.

Proto znovu apelujeme na Vás, kteří jste ještě nestihli nechat očipovat svého psího kamaráda, abyste tak učinili co nejrychleji, aby se předešlo případným nepříjemnostem.

  1. 1. 2020 – raf-

 

Povinné čipování psů od 1. 1. 2020 – informace občanům

Vážení občané,

v tomto příspěvku se chceme věnovat problematice povinného čipování psů, o kterém se v poslední době tak hovoří. Toto označení psa je povinné od 1. 1. 2020 pro každého chovatele psa. Jedinou výjimkou jsou pouze psi, kteří byli ještě před 3. 7. 2011 označeni tetováním a jejich tetování je dosud čitelné. K tomuto kroku se zákonodárci rozhodli z důvodu zlepšení evidence psů pro potřeby dozorových orgánů jako je Státní veterinární správa, Policie ČR, Celní správa, orgány obcí (mezi nimi i městská policie) a další. Tento krok by měl také pomoci v účinnějším monitoringu chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat. Také umožní kontrolu prodeje psů prostřednictvím obchodníků z tzv. množíren. Také bude možné prokázat vlastnictví psa v případě jeho odcizení, ztráty anebo určení náhrady škody způsobené psem.

Pokuta za nedodržení této povinnosti může být až 20 000,-Kč, neboť na psa se díky tomuto kroku pohlíží, jako kdyby nebyl ani očkován proti vzteklině.

Pro nás jako pro město, je asi nedůležitější efekt by mohl být ten, že by čipovaný pes byl rychleji identifikován za pomoci čtečky čipů, kterou mají naši strážníci k dispozici a každý nalezený nebo odchycený pes je jí zkontrolován. Ale bohužel zde je problém, že nikde není dána povinnost čip a psa registrovat. Čip sám o sobě nenese žádnou jinou informaci, než je číslo čipu. Zatím jsme tedy odkázáni na to, zda majitel provedl registraci čipu psa v nějakém dobrovolném registru, kde uvede své jméno, adresu a případně telefonní číslo.

Existuje více registrů, kdy některé jsou zdarma nebo za poplatek v řádu stokorun. Jako příklad těch největších uvádíme backhome.cz (člen světové skupiny PetMaxx.com), narodniregistr.cz, centralniregistrzvirat.cz, identifikace.cz, aj. Zde je možné provést dobrovolnou registraci psa s uvedením kontaktu na chovatele.

Zlepšení v této situaci dojde patrně až v rámci projednávání aktuální (další) novely veterinárního zákona, kdy byl v Poslanecké sněmovně v září 2019 předložen poslanecký návrh, podle kterého by k zavedení centrální evidence označených psů vedené státem mělo dojít k 1. 1. 2022. O podrobnostech návrhu se pořád jedná.

2.12. 2019

 

 

Jaroslav Dušek – místostarosta

Radek Fedaček – preventista MP