Informace k měření rychlosti ve městě

Informace k měření rychlosti ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Městská policie provádí měření rychlosti vozidel dle § 79a, zákona č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Měření je prováděno jak přenosným měřičem rychlosti – radarem zn. TruCam typ LTI 20/20. Tento měřič rychlosti má ověření Českého metrologického  institutu pro měření rychlosti silničních vozidel při kontrole dodržování maximální povolené rychlosti a to u radaru pro ruční měření ze dne 16.5.2019, u úsekového měřiče rychlosti na ul. Královická ze dne 7.5.2019 a u úsekového měřiče rychlosti na ul. Kostelecká ze dne 29.7.2019. Tato ověření vydal Český metrologický institut se sídlem Okružní 31, Brno, pracoviště Laboratoře primární metrologie V Botanice 4, Praha 5, vždy s platností jednoho roku, které je obnovováno. Níže uvedené úseky, na nichž provádíme měření rychlosti, byly vybrány za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména s ohledem na bezpečnost chodců a silničního provozu. Jedná se o úseky častých dopravních nehod, úseky s přechody pro chodce, v blízkém okolí školských zařízení a úseky, kde jsou opakované stížnosti občanů na nedodržování předepsané rychlosti v obci a jsou schváleny Policií ČR.

Jedná se o tyto úseky:

Brandýs nad Labem

 

1) ul. Královická – měření rychlosti v obou směrech jízdy

2) ul. Pražská – měření rychlosti v obou směrech jízdy

3) ul. Brázdimská – ve směru při výjezdu z obce

4) ul. Kralupská – měření rychlosti v obou směrech jízdy

5) ul. Kostelecká – měření rychlosti v obou směrech jízdy

6) ul. Tyršova – měření rychlosti v obou směrech

7) ul. Na Nižším hrádku

8) ul. Jiskrova – měření rychlosti v obou směrech

9) ul. Vrábská – měření rychlosti v obou směrech

10) ul. Výletní – měření rychlosti v obou směrech

11) ul. Seifertova – měření rychlosti v obou směrech

 

Stará Boleslav

 

1) ul. Okružní – měření rychlosti v obou směrech jízdy

2) ul. Vestecká – měření rychlosti v obou směrech jízdy

3) ul. Boleslavská – měření rychlosti v obou směrech

4) ul. Maxe Švabinského – měření rychlosti v obou směrech

 

Mapa míst měření rychlosti MP

 

Úsekové měření rychlosti ve městě – automatizované

V současné době jsou na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dva měřené úseky a to v úsecích:

  1. Královická v délce 300 m (od současného orientačního měřiče rychlosti po výjezd z parkoviště sídliště – obousměrně) – detail mapy místa
  2. Kostelecká v délce 417 m (od výjezdu od BČ po vstup na fotbalové hřiště – oboustranně) – detail mapy místa

Měření probíhá silničními rychloměry SYDO Traffic Velocity na místech, která byla schválena Policií ČR dle § 79a, zákona č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem obou zařízení je Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a veškeré výnosy z nich se stávají příjmy pouze městského rozpočtu.

Pokuty jsou odstupňovány podle míry porušení zákona od 500 Kč do 2000 Kč, a dále dle zásad správního řízení je přestupci, který dosáhne rychlosti 90 km/h a více, uložen zákaz řízení na dobu minimálně 6 měsíců. O využití těchto příjmů pak rozhoduje zastupitelstvo města.

Měření rychlosti a to jak mobilním radarem, tak pomocí úsekového měření se provádí zejména s ohledem na bezpečnost chodců a silničního provozu. Jedná se o úseky častých dopravních nehod, úseky s přechody pro chodce, v blízkém okolí školských zařízení na základě častých stížností zde bydlících občanů.

Na místě úsekového měření rychlosti dochází často k překračování povolené rychlosti a to i nákladními vozidly a není v silách MP zajistit zde měření přenosným radarem, neboť k tomu zde nejsou podmínky pro bezpečné odstavení zastaveného vozidla a provedení všech úkonů spojených s uložením blokové pokuty v příkazním řízení. Stacionární radar zajistí nepřetržité měření a to v jakoukoliv denní i noční dobu, po celý rok. Je prokázáno, že na takto sledovaných místech dochází velmi rychle k nápravě a doprava se zklidní do mezí daných zákonem, neboť pouhé a povědomí občanů o měření rychlosti má hlavně preventivní a výchovný účinek pro řidiče.

Ochrana osobních údajů při měření rychlosti MP dle GDPR

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření. Všichni strážníci mají zákonem uloženou mlčenlivost dle § 26 zák. č. 553/1991 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších předpisů a jsou proškoleni k obsluze všech používaných zařízení. Proces úsekového měření probíhá automaticky ve stanoveném úseku. Toto zařízení nesleduje počty vozidel jedoucích v tomto úseku a ani neuchovává údaje projíždějících vozidel. Systém SYDO Traffic Velocity standardně pracuje tak, že měřené vozidlo je zaznamenáno na  tzv. vjezdové a výjezdové bráně. Na výjezdové bráně je vypočtena a vyhodnocena rychlost vozidla (z doby průjezdu měřeným úsekem). V případě, že vozidlo překročí rychlost nastavenou na daném zařízení, jsou údaje o takovém překročení, v rámci pravidelného cyklu, odeslány do systému městské policie. Pokud měřené vozidlo rychlost nastavenou na daném zařízení nepřekročí, zaznamenaná data se neukládají a neodesílají. Zde je dokumentován přestupek a automaticky dochází na detailních dokumentačních fotografiích z rozostření v místě spolujezdce a následně se odesílá oznámení o přestupku. Pokud dojde k zachycení osoby pohybující se v okolí komunikace, je to v místě, kdy je záběr z větší vzdálenosti a osoba není poznat.

Při zpracování strážníkem MP dochází pouze k potvrzení strojově načtené a identifikované registrační značky na dokumentační fotografii, bez znalosti vlastníka vozidla nebo totožnosti řidiče. Následně dojde k odeslání oznámení o přestupku a při něm dojde automaticky k perlustraci držitele vozidla v centrálním registru vozidel a tento se automaticky propíše do oznámení o přestupku a je doručen v digitální podobě na správní orgán.

Při měření rychlosti ručním měřičem rychlosti dochází k tomu, že se na radar zaznamenávají jen vozidla, u kterých je zjištěné překročení povolení rychlosti a poté dojde k zastavení vozidla a přestupek je s řidičem ihned vyřešen. V případě, že řidič s obviněním s přestupku nesouhlasí, je věc oznámena správnímu orgánu. Perlustrace a předání osobních údajů se provádí za pomocí oprávnění dle zák. č. 553/1991 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších přepisů. Záznamy se z radaru mažou vždy po skončení směny a nikde se neuchovávají.

 

účel zpracování osobních údajů:

Výkon práce ve smyslu zákona zák. č. 553/1991 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších přepisů, řešení přestupků oznámením příslušnému správnímu úřadu. Oznámením o podezření ze spáchání trestného činu PČR.

Právní důvod/zákonnost zpracování:

– Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

Příjemci osobních údajů:

Orgány činné v přestupkovém a trestním řízení, subjekt údajů.

Výpis úkolů a oprávnění obecní policie ve vztahu k osobním údajům:

  • § 1 (věčná a místní působnost), 2 (úkoly obecní policie), 6 (povinnosti strážníků), 7 (povinnosti strážníků), 10 (oznamovaní), 11 (oprávnění požadovat vysvětlení), 11a (oprávnění vyžadovat poskytnutí údajů z IS), 12 (oprávnění požadovat prokázání totožnosti), 13 (oprávnění předvést osobu), 24a (zpracování osobních údajů obecní policií), 24b (oprávnění pořizovat zvukové, obrazové a jiné záznamy) zák. č. 553/1991 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších přepisů.