Úkoly městské policie

Dle Zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů:

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

 1. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 2. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 3. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 4. se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 5. se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 6. se podílí na prevenci kriminality v obci,
 7.  provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 8. odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 9. poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

A k tomu u nás ve městě:

 • provádí odchyt toulavých zvířat / zejména pak psů /
 • zabezpečuje bezpečnou cestu dětí na vybraných přechodech pro chodce
 • zajišťuje veřejný pořádek a usměrňuje dopravu při konání kulturních a společenských akcí v našem městě
 • plní úkoly, které jsou potřebné pro Město nebo Městský úřad
 • řeší veškeré žádosti či připomínky občanů v rámci svých povinností a oprávnění