K tématu….

Bezpečné chování cyklistů v silničním Provozu – krok ke zvýšení BESIP

Začátek formuláře

S příchodem jara nás čeká hlavní cyklistická sezón, tak bych chtěl zopakovat stokrát řečené, protože opakování je matka moudrosti. A v kontextu, že cyklisté jsou vedle chodců a motorkářů nejohroženější skupinou v silničním provozu, je toto opakování ještě důležitější. Cyklisté si mnohdy nepřipouští, že i oni jsou účastníky provozu na pozemních komunikacích a musí tak znát a dodržovat všechna ustanovení právních předpisů, která upravují provoz cyklistů pozemních komunikacích.

Mezi nejčastější přestupky a chyby cyklistů patří:

 

jízda bez helmy – i když je u nás stanovena povinnost nosit na kole helmu do 18 let a osoby staršího věku ji při jízdě na kole nemusí mít. Statistika týkající se úrazů (mnohdy smrtelných) cyklistů v důsledku poranění hlavy jsou více než varovná;

jízda po chodníku – chodník smí k jízdě na kole využívat pouze cyklista mladší 10 let, i když jízdní kolo po chodníku pouze vedete, nesmíte ohrozit chodce;

jízda po přechodu pro chodce – přechod pro chodce není určen pro jedoucí cyklisty;

nedostatečné nebo žádné signály rukou při odbočování nebo změně směru jízdy – vždy oznamte svůj záměr odbočit nebo změnit směr jízdy pomocí rukou a přesvědčte se, že jej ostatní zaregistroval;

nepoužívání cyklistické stezky – je-li na trase, kudy se cyklista pohybuje, oddělen pruh pro cyklisty, je cyklista tuto stezku povinen použít;

nerespektování dopravních značek a světelné signalizace – ačkoli cyklista řídí nemotorové vozidlo, je dle zákona považován za řidiče. Nečastější a velmi riziková to bývá jízda na kole v jednosměrné pozemní komunikaci v protisměru, kde to není cyklistům povoleno;

jízda bez předepsaného osvětlení a reflexních prvků za snížené viditelnosti (v noci, v mlze, za deště apod.) – zde platí pravidlo „vidět a být viděn“;

jízda pod vlivem alkoholu – cyklista jako řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku před jízdou ani během ní.

Mezi další velmi nebezpečné přestupky, které mnohou mít pro cyklisty vážné následky, patří přidržování se jiného vozidla za jízdy, vedení psa během jízdy na kole, držení předmětů, které znesnadňují řízení jízdního kola nebo ohrožují ostatní účastníky silničního provozu, jízda po skupinkách vedle sebe nebo poslech hlasité hudby.

A nyní bychom chtěli také zopakovat základní pravidla pro chodce, kteří jsou nejzranitelnější skupinou účastníků v provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích řídit se pravidly silničního provozu je povinen řídit se pokyny policisty a osob oprávněně řídících provoz na komunikacích, řídit se světelnými, příp. i doprovodnými akustickými signály a dodržovat dopravní značky a světelné signály;

Chodec musí užívat chodník nebo stezku pro chodce;

Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, nebo při levém okraji vozovky;

Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou;

Chodce, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit ostatní chodce, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky;

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce, jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky;

Osoba pohybující se na lyžích jezdí se vpravo, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce,

V obytné zóně jsou povoleny hry dětí na pozemní komunikaci. Platí zde, že řidiči vozidel jedou nejvyšší povolenou rychlostí 20 km/hod. Chodci musí umožnit vozidlům projetí v těchto místech,

Na stezce pro cyklisty má chodec vstup zakázán. Výjimku tvoří chodec, který jede na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžce, lyžích,

Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce,

Využívat přechody pro chodce je chodec povinen, je-li blíže než 50m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou,

Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem (nemá absolutní přednost, jak se mylně hodně lidí domnívá);

Než vstoupí do vozovky, měl by se rozhlédnout. Nejprve vlevo, vpravo, vlevo a uprostřed silnice ještě jednou vpravo (zda nejede vozidlo). Toto pravidlo platí i při přecházení na zelenou;

Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, rychlým krokem přejde na druhou stranu, pokud to situace dovolí (nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat);

Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždí-li vozidla s právem přednostní jízdy. Vozidlo, které má právo přednostní jízdy nemusí používat sirénu, stačí modré přerušované světlo;

Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose.

Pro Vaší informaci, dle údajů z mapy dopravních nehod, kterou provozuje Policie ČR, bylo za rok 2023 v našem souměstí 7 dopravních nehod s účastní chodce. Mimo jednoho případu nehoda skončila s lehkým zraněním a jeden chodec byl zraněn těžce. Jako nejnebezpečnější měsíce byly říjen a listopad, kdy v říjnu došlo ke třem a v listopadu ke dvěma nehodám za účasti chodců. Jedná se o období, kdy se mění světelné klimatické podmínky. Proto je třeba dbát ještě víc pravidel bezpečného pohybu v dopravě.

Silniční provoz je stále hustší a víc dynamický, náročný prostor, ve kterém každý účastník nese odpovědnost za své chování. Proto toto doporučení pro bezpečné chování cyklistů, nutné a jeho dodržováním, by mělo dojít ke snížení rizika nehod. K tomu je třeba i ohleduplnost, opatrnost a vzájemný respekt všech účastníků provozu na pozemních komunikacích.

26.5.2024 -raf-


Jak je u nás bezpečno?

Často se setkáváme s názorem, jak je naše souměstí bezpečné nebo nebezpečné, protože někdy názory, které se ke mně dostanou ve mně budí dojem, že bydlím venezuelském Caracasu nebo v jihoafrické Pretorii. Přes tohle srovnání bych se chtěl ale dostat k porovnání s městy, která jsou nám podobné jak polohou, počtem obyvatel, blízkostí dopravních tepen, Prahy a dalších faktorů, které mají vliv na kriminalitu.

Jako města k porovnání jsme vybrali města, která jsou jako naše ve Středočeském kraji a to Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice za měsíc březen 2023. Naše město má v současné době cca 20 000 obyvatel. Mělník má cca 19 500, Kralupy nad Vltavou 18 200 a Neratovice cca16 000 obyvatel. A nyní bych se dostal k porovnání nápadu trestné činnosti u nás a v těchto městech. Nejlépe to je vidět na této tabulce:

město počet obyvatel – cca počet TČ počet PŘ
Mělník 19500 43 525
Kralupy nad Vltavou 18200 33 736
Neratovice 16000 31 178
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 20000 20 223

 

Z toho jasně vyplývá, že naše město skutečně není tím Bronxem, jak to může z některých názorů vyznít. Naopak, s ohledem na naši blízkost hl. m. Praze, velkým průmyslovým podnikům, mnoho ubytovaných agenturních pracovníků, je naše město skutečně bezpečné a v nápadu trestné činnosti nás s přehledem jiná, podobná města předčí.

Tyto data pochází z oficiální Mapy kriminality, kterou spravuje Policie ČR, které vedení těchto statistik ukládá zákon. Vy se o tom můžete přesvědčit na https://kriminalita.policie.cz/. Zde najdete jak a co se do tabulky zapisuje.

A co se za čísly této trestné činnosti v našem městě skrývá? To je zachyceno v této tabulce.

Jak a kde je páchána trestná činnost znázorňuje výstřižek z Mapy kriminality, kde vidíte jednotlivé části města a jaká TČ zde byla spáchána. U čísel s nápadem je barevná legenda, o jaký druh TČ se jedná – viz tabulka výše.

Také připojujeme Mapu přestupků, ale tyto počty v sobě zahrnují i přestupky, které zjistí Policie v rámci své činnosti. Jako nejčastější řešené přestupky jsou přestupky v dopravě. Poté se jedná o přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití. Další přestupky podle speciálních zákonů, jsou opravdu v jednotkách.

MP Brandýs nad Labem Stará Boleslav za měsíc březen 2023 sama řešila 353 přestupků, ale tyto nejsou zanášeny do Mapy kriminality, která je provozována pouze Policií ČR. V mapě níž, uvidíte, v jakých oblastech nejčastěji přestupky řešíme. Nejčastěji řešené přestupky uvádíme samozřejmě přestupky v dopravě, veřejnému pořádku a majetku.

2.5.2023 -raf-


Činnost strážníků v souvislosti s COVID 19

 

Od zavedení opatření v souvislosti s prevencí před rozšiřováním nákazy COVID 19, provádí MP úkoly vyplývající z úkolů, které jsou dány zákonem anebo pokyny nadřízených orgánů. U nás ve městě se jedná zejména o dohled nad tím, zda jsou uzavřené provozovny, jejichž provoz je omezen nebo ukončený, zda občané na veřejnosti používají ochranné pomůcky, aby se občané nesrocovali ve skupinkách, kontrola režimu během úředních hodin úřadu atd. Také prověřujeme oznámení o tom, že by někde mělo docházet k porušení pravidel, ale v našem městě se jednalo zejména o počáteční dobu po zavedení opatření, či se jedná o drobná porušení, která jsou strážníky vyřešena na místě a to i blokovými pokutami. I nadále pokračuje naše činnost a plnění úkolů, které jsou nám dány zákonem a nařízeními města.

9.4.2020 -raf-

INFORMACE KE ZPŮSOBU KONTOLY ČIPOVÁNÍ PSŮ

Dobrý den,

v tomto příspěvku bychom Vás chtěli informovat o postupu městské policie v případě nálezu odchyceného psa. V souladu s účinností zákonné povinnosti chovatele, mít od 1. 1. 2020 svého psa očipovaného, musí naši strážníci, pokud odchytí volně pobíhajícího psa, provést kontrolu, zda je pes očipovaný. Toto se provádí přenosnou čtečkou čipů, kterou se naskenuje povrh těla psa. Pokud se zjistí, že pes nemá čip, je při jeho vracení majiteli, majitel vyzván aby předložil očkovací průkaz nebo jiný doklad, prokazující, že psovi byl aplikován veterinárním lékařem čip. Pokud ani toto, není chovatel (majitel psa) schopen doložit, je věc oznámena jako podezření ze spáchání přestupku za nedodržení povinnosti dle ustanovení § 4 odst. 7 zák. č. 166/1999 Sb.  O veterinární péči ze znění pozdějších předpisů, za který může být chovateli uložena příslušným správním orgánem, kterým je v tomto případe krajská veterinární správa pokuta až do 50 000,-Kč. Rovněž bychom Vás rádi informovali, že strážníci MP nejsou ze zákona oprávněni provádět plošnou kontrolu splnění této zákonné povinnosti. Pouze tedy v případě, kdy strážníci při řešení konkrétní události nebo přestupku se dostanou k nějakému psovi, bude následně provedena kontrola.

Proto znovu apelujeme na Vás, kteří jste ještě nestihli nechat očipovat svého psího kamaráda, abyste tak učinili co nejrychleji, aby se předešlo případným nepříjemnostem.

  1. 1. 2020 – raf-

 

Povinné čipování psů od 1. 1. 2020 – informace občanům

Vážení občané,

v tomto příspěvku se chceme věnovat problematice povinného čipování psů, o kterém se v poslední době tak hovoří. Toto označení psa je povinné od 1. 1. 2020 pro každého chovatele psa. Jedinou výjimkou jsou pouze psi, kteří byli ještě před 3. 7. 2011 označeni tetováním a jejich tetování je dosud čitelné. K tomuto kroku se zákonodárci rozhodli z důvodu zlepšení evidence psů pro potřeby dozorových orgánů jako je Státní veterinární správa, Policie ČR, Celní správa, orgány obcí (mezi nimi i městská policie) a další. Tento krok by měl také pomoci v účinnějším monitoringu chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat. Také umožní kontrolu prodeje psů prostřednictvím obchodníků z tzv. množíren. Také bude možné prokázat vlastnictví psa v případě jeho odcizení, ztráty anebo určení náhrady škody způsobené psem.

Pokuta za nedodržení této povinnosti může být až 20 000,-Kč, neboť na psa se díky tomuto kroku pohlíží, jako kdyby nebyl ani očkován proti vzteklině.

Pro nás jako pro město, je asi nedůležitější efekt by mohl být ten, že by čipovaný pes byl rychleji identifikován za pomoci čtečky čipů, kterou mají naši strážníci k dispozici a každý nalezený nebo odchycený pes je jí zkontrolován. Ale bohužel zde je problém, že nikde není dána povinnost čip a psa registrovat. Čip sám o sobě nenese žádnou jinou informaci, než je číslo čipu. Zatím jsme tedy odkázáni na to, zda majitel provedl registraci čipu psa v nějakém dobrovolném registru, kde uvede své jméno, adresu a případně telefonní číslo.

Existuje více registrů, kdy některé jsou zdarma nebo za poplatek v řádu stokorun. Jako příklad těch největších uvádíme backhome.cz (člen světové skupiny PetMaxx.com), narodniregistr.cz, centralniregistrzvirat.cz, identifikace.cz, aj. Zde je možné provést dobrovolnou registraci psa s uvedením kontaktu na chovatele.

Zlepšení v této situaci dojde patrně až v rámci projednávání aktuální (další) novely veterinárního zákona, kdy byl v Poslanecké sněmovně v září 2019 předložen poslanecký návrh, podle kterého by k zavedení centrální evidence označených psů vedené státem mělo dojít k 1. 1. 2022. O podrobnostech návrhu se pořád jedná.

2.12. 2019

 

 

Jaroslav Dušek – místostarosta

Radek Fedaček – preventista MP