Sociální kuratela

Kurátor pro děti a mládež

Sociální kuratela pro děti a mládež spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte. Sociální kuratelu vykonává kurátor pro děti a mládež, který je zaměstnancem obce s rozšířenou působností.

Sociální kuratela se zaměřuje zejména na:

  • analyzování situace v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a navrhování preventivních opatření,
  • účast na přestupkovém a trestním řízení vedeném proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let
  • návštěvy dětí s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, dětí s uloženou ochrannou výchovou, dětí vzatých do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody a rovněž rodičů těchto dětí,
  • spolupráci s příslušným střediskem Probační a mediační služby, a to zejména při zjišťování poměrů mladistvého pro účely trestního řízení a u dětí mladších 15 let pro účely řízení o činech jinak trestných, a při výkonu opatření uložených dítěti či mladistvému podle zvláštního právního předpisu
  • pomoc dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti.

Kurátoři pro děti a mládež intenzivně pracují s dětmi staršími 16 let v oblasti přípravy na samostatný život se zástupci škol a školských zařízení, Probační a mediační službou, Policií ČR, soudy, státním zastupitelstvím, poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, Úřadem práce ČR, případně s dalšímu subjekty.

Odkaz: http://brandysko.cz/usek-socialni-prevence/os-1184/p1=1131

Sociální kurátor pro dospělé

Sociální kurátor je specializovaný pracovník, který se zaměřuje na práci se zletilými, sociálně rizikovými jedinci a skupinami obyvatel ohroženými sociálním vyloučením. Sociální kurátoři vykonávají pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením soubor činností zajišťující pomoc a podporu těmto osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení.

Sociální kurátoři působí na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Kromě přímé práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením, zajišťují koordinační činnosti v oblasti sociálních služeb určených pro tuto cílovou skupinu.

Odkaz: http://brandysko.cz/socialni-kurator-pro-dospele/d-26664/p1=28502