Informace k měření rychlosti ve městě

Informace k měření rychlosti ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Městská policie provádí měření rychlosti vozidel dle § 79a, zákona č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Měření je prováděno jak přenosným měřičem rychlosti – radarem zn. TruCam typ LTI 20/20. Všechny měřiče rychlosti mají ověření Českého metrologického  institutu pro měření rychlosti silničních vozidel při kontrole dodržování maximální povolené rychlosti. Tato ověření pravidelně provádí Český metrologický institut se sídlem Okružní 31, Brno, pracoviště Laboratoře primární metrologie V Botanice 4, Praha 5, vždy s platností jednoho roku, které je obnovováno. Níže uvedené úseky, na nichž provádíme měření rychlosti, byly vybrány za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména s ohledem na bezpečnost chodců a silničního provozu. Jedná se o úseky častých dopravních nehod, úseky s přechody pro chodce, v blízkém okolí školských zařízení a úseky, kde jsou opakované stížnosti občanů na nedodržování předepsané rychlosti v obci a jsou schváleny Policií ČR.

Jedná se o tyto úseky:

Brandýs nad Labem

1) ul. Královická – měření rychlosti v obou směrech jízdy

2) ul. Pražská – měření rychlosti v obou směrech jízdy

3) ul. Brázdimská – ve směru při výjezdu z obce

4) ul. Kralupská – měření rychlosti v obou směrech jízdy

5) ul. Kostelecká – měření rychlosti v obou směrech jízdy

6) ul. Tyršova – měření rychlosti v obou směrech

7) ul. Na Nižším hrádku- měření rychlosti ve směru jízdy

8) ul. Jiskrova – měření rychlosti v obou směrech

9) ul. Vrábská – měření rychlosti v obou směrech

10) ul. Výletní – měření rychlosti v obou směrech

11) ul. Seifertova – měření rychlosti v obou směrech

12) ul. Ivana Olbrachta – měření rychlosti v obou směrech

13) ul. Martinovská – měření rychlosti v obou směrech

 

Stará Boleslav

 

1) ul. Okružní – měření rychlosti v obou směrech jízdy

2) ul. Vestecká – měření rychlosti v obou směrech jízdy

3) ul. Boleslavská – měření rychlosti v obou směrech

4) ul. Maxe Švabinského – měření rychlosti v obou směrech

5) ul. Mělnická – měření rychlosti v obou směrech

 

Mapa míst měření rychlosti MP

 

 

Úsekové měření rychlosti ve městě – automatizované

V současné době jsou na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav tři měřené úseky a to v úsecích:

  • Královická v délce 822 m (od současného orientačního měřiče rychlosti po křižovatku s ul. Na Rybníčku x V Dřevnících – obousměrně) – detail mapy místa
  • Kostelecká v délce 417 m (od výjezdu od BČ po vstup na fotbalové hřiště – oboustranně) – detail mapy místa
  • Mělnická v délce 725 m (35 od vjezdu ke sběrnému dvoru až za křížení s ul. Generála Lišky) – detail mapy místa

 

Měření probíhá silničními rychloměry SYDO Traffic Velocity na místech, která byla schválena Policií ČR dle § 79a, zákona č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem obou zařízení je Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a veškeré výnosy z nich se stávají příjmy pouze městského rozpočtu.

Pokuty jsou odstupňovány podle míry porušení zákona od 500 Kč do 2000 Kč, a dále dle zásad správního řízení je přestupci, který dosáhne rychlosti 90 km/h a více, uložen zákaz řízení na dobu minimálně 6 měsíců. O využití těchto příjmů pak rozhoduje zastupitelstvo města.

Měření rychlosti a to jak mobilním radarem, tak pomocí úsekového měření se provádí zejména s ohledem na bezpečnost chodců a silničního provozu. Jedná se o úseky častých dopravních nehod, úseky s přechody pro chodce, v blízkém okolí školských zařízení na základě častých stížností zde bydlících občanů.

Na místě úsekového měření rychlosti dochází často k překračování povolené rychlosti a to i nákladními vozidly a není v silách MP zajistit zde měření přenosným radarem, neboť k tomu zde nejsou podmínky pro bezpečné odstavení zastaveného vozidla a provedení všech úkonů spojených s uložením blokové pokuty v příkazním řízení. Stacionární radar zajistí nepřetržité měření a to v jakoukoliv denní i noční dobu, po celý rok. Je prokázáno, že na takto sledovaných místech dochází velmi rychle k nápravě a doprava se zklidní do mezí daných zákonem, neboť pouhé a povědomí občanů o měření rychlosti má hlavně preventivní a výchovný účinek pro řidiče.

Ochrana osobních údajů při měření rychlosti MP dle GDPR

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření. Všichni strážníci mají zákonem uloženou mlčenlivost dle § 26 zák. č. 553/1991 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších předpisů a jsou proškoleni k obsluze všech používaných zařízení. Proces úsekového měření probíhá automaticky ve stanoveném úseku. Toto zařízení nesleduje počty vozidel jedoucích v tomto úseku a ani neuchovává údaje projíždějících vozidel. Systém SYDO Traffic Velocity standardně pracuje tak, že měřené vozidlo je zaznamenáno na  tzv. vjezdové a výjezdové bráně. Na výjezdové bráně je vypočtena a vyhodnocena rychlost vozidla (z doby průjezdu měřeným úsekem). V případě, že vozidlo překročí rychlost nastavenou na daném zařízení, jsou údaje o takovém překročení, v rámci pravidelného cyklu, odeslány do systému městské policie. Pokud měřené vozidlo rychlost nastavenou na daném zařízení nepřekročí, zaznamenaná data se neukládají a neodesílají. Zde je dokumentován přestupek a automaticky dochází na detailních dokumentačních fotografiích z rozostření v místě spolujezdce a následně se odesílá oznámení o přestupku. Pokud dojde k zachycení osoby pohybující se v okolí komunikace, je to v místě, kdy je záběr z větší vzdálenosti a osoba není poznat.

Při zpracování strážníkem MP dochází pouze k potvrzení strojově načtené a identifikované registrační značky na dokumentační fotografii, bez znalosti vlastníka vozidla nebo totožnosti řidiče. Následně dojde k odeslání oznámení o přestupku a při něm dojde automaticky k perlustraci držitele vozidla v centrálním registru vozidel a tento se automaticky propíše do oznámení o přestupku a je doručen v digitální podobě na správní orgán.

Při měření rychlosti ručním měřičem rychlosti dochází k tomu, že se na radar zaznamenávají jen vozidla, u kterých je zjištěné překročení povolení rychlosti a poté dojde k zastavení vozidla a přestupek je s řidičem ihned vyřešen. V případě, že řidič s obviněním s přestupku nesouhlasí, je věc oznámena správnímu orgánu. Perlustrace a předání osobních údajů se provádí za pomocí oprávnění dle zák. č. 553/1991 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších přepisů. Záznamy se z radaru mažou vždy po skončení směny a nikde se neuchovávají.

 

účel zpracování osobních údajů:

Výkon práce ve smyslu zákona zák. č. 553/1991 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších přepisů, řešení přestupků oznámením příslušnému správnímu úřadu. Oznámením o podezření ze spáchání trestného činu PČR.

Právní důvod/zákonnost zpracování:

– Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

Příjemci osobních údajů:

Orgány činné v přestupkovém a trestním řízení, subjekt údajů.

Výpis úkolů a oprávnění obecní policie ve vztahu k osobním údajům:

  • § 1 (věčná a místní působnost), 2 (úkoly obecní policie), 6 (povinnosti strážníků), 7 (povinnosti strážníků), 10 (oznamovaní), 11 (oprávnění požadovat vysvětlení), 11a (oprávnění vyžadovat poskytnutí údajů z IS), 12 (oprávnění požadovat prokázání totožnosti), 13 (oprávnění předvést osobu), 24a (zpracování osobních údajů obecní policií), 24b (oprávnění pořizovat zvukové, obrazové a jiné záznamy) zák. č. 553/1991 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších přepisů.

 

Publikováno dne 18.6.2019 8:02

aktualizováno 1.7.2022 -raf-