Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a povolení úplné uzavírky ul. Jungmannova – z důvodu provádění stavebních prací

Vážení občané,

MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pracoviště Stará Boleslav, Odbor dopravy, podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., stanovuje ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., a na základě písemného stanoviska Policie ČR krajské ředitelství SK, DI úo Praha-venkov-východ čj.: KRPS-356980-1/ČJ-2017-011506 ze dne 15.11.2017 a odsouhlaseného DIO (které je součástí tohoto rozhodnutí) přechodnou úpravu silničního provozu na místní komunikaci ul. Jungmannova v k.ú. Stará Boleslav, z důvodu provádění stavebních prací – opatření obecné povahy pod č.j. OD-100030/2017-DVOHE ze dne 08.12.2017.

Termín provádění prací: od 01.02.2018 do 31.05.2018

Doplňující informace k 12. 3. 2018: Ulice Jungmannova bude uzavřena od středy 14. 3. 2018 od 7 hod.

Na základě předchozího souhlasu správce místních komunikací Odboru investic a správy majetku Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (dále jen „OISMM“) pod č.j.: OISMM-103383/2017-MACPE ze dne 06.12.2017, předchozího souhlasu správce silnic II. a III. třídy Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS) ze dne 16.11.2017, souhlasu Policie ČR, KŘ SK DI úo Praha-venkov-východ č.j.: KRPS-356980-1/ČJ-2017-011506 ze dne 15.11.2017 včetně schváleného předloženého DIO a podle ustanovení § 24 odst. 2) a 4) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění povoluje úplnou uzavírku místní komunikace ul. Jungmannova v k.ú. Stará Boleslav z důvodu provádění stavebních prací v rámci realizace akce: „Přístavba základní školy v ul. Jungmannova“.

Termín uzavírky: 01.02.2018 – 31.05.2018

Bližší informace naleznete níže.

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 Více informací naleznete na: www.brandysko.cz

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.3.2018