Informace o realizovaných změnách a opatření v dopravě – kooperace dopravní komise a prevence kriminality MP

Na základě požadavků občanů a vlastní činností jsou zjišťovány nedostatky v dopravním značení v našem městě. Tyto jsou pak předávány k projednání a navržení změn na dopravní komisi a nyní bychom Vás chtěli informovat o některých z těchto realizovaných změn, tak abyste o nich věděli i když nejsou ve vašem bezprostředním okolí. Někdy jsou tyto změny malé a tak chceme, aby se dostaly do podvědomí co největšímu okruhu obyvatel.

Výjezd sanitek z ulice Františka Melichara na Pražskou

Jako prvních bychom zmínili instalaci informačních cedulí na ulici Pražská, u křižovatky s ul. Fr. Melichara, které informují řidiče jedoucí po Pražské ulici, že z boční ulice může vyjet sanitní vůz Záchranné zdravotnické služby. Tyto značky v sobě mají instalovaná oranžová světla, která si sama ovládá osádka vozidla záchranářů a tak s předstihem začnou přerušovaně blikat a tak upozorní na výjezd vozidla před tím, než řidič uslyší sirény nebo uvidí samotnou sanitku.

Pěší zóna ve Slepé ulici

Další změnou, se kterou se můžete v našem městě setkat, je vytvoření pěší zóny v ulici Slepá (za pivnicí Koruna). Dlouho jsme se zde potýkali s neukázněnými řidiči, kteří zde odstavovali svá vozidla mimo vyhrazená místa, blokovali provoz v této ulici, omezovali vlastníky nemovitostí při vjezdu a výjezdu ze svých domů a hlavně ohrožovali i chodce. Proto se přistoupilo k omezení provozu v této ulici instalací dopravních značek, které zakazují vjezd do horní části ulice a tento je vyhrazen pouze pro vlastníky nemovitostí a dopravní obsluhu.

Zóna s omezením Na Kopečku

Podobný problém jsme řešili v lokalitě Na Kopečku, Horova ulice. Proto se do této lokality umístily dopravní značky zóny s dopravním omezením, kde je omezena rychlost na 30 km /hod, parkování je vymezeno jen na vyznačených parkovacích místech (v ulici Na Kopečku, po pravé stravě směrem dolů) a řidiči dostávají informaci, že se jedná o neprůjezdnou oblast a ulice jsou slepé. Ještě toto bude doplněno kovovými sloupky, tak jak to bylo před rekonstrukcí povrchu, při které se snesly a již se na místo nevrátily a uličky zůstaly průjezdné. Také se na místo vrátila dopravní značka B 2 – zákaz vjezdu všem vozidlům od Vyššího hrádku, tak aby vozidla neprojížděla touto úzkou uličkou do ulice Podkostelní.

Upozornění na chodce a děti u MŠ Rosa a lokalita U Vodojemu

Podnět, který jsme dále řešili, jsme obdrželi a to zčásti od občanů, tak od ředitelky MŠ Rosa, bylo zpomalení provozu u MŠ Rosa a úprava parkování na parkovišti u MŠ. První se nechaly instalovat dopravní značky upozorňující na pohyb dětí a dále se na místo umístily dopravní značky IP 13e Parkoviště K+R a E 13 dodatková tabulka s uvedením času platnosti (6:30 – 17:00) omezení na tomto parkovišti. Tato lokalita U Vodojemu bude ještě doznačena zónou s omezení rychlosti na 30 km/hod. a upozorněním na pohyb chodců.

Nový způsob parkování u Odběrového místa ve Výletní ulici

Také se nám po delší době podařilo vyřešit problém, který vznikl na ulici Výletní, naproti Odběrovému místu. Zde se naučili řidiči stát kolmo ke zdi protilehlého pozemku, ale tím omezovali chodce pohybující se na ulici Výletní. Proto jsme museli nechat po nějakou dobu místo zahradit panelovými bloky, tak aby se zde neparkovalo. To zase vzneslo vlnu kritiky, že lidé jdoucí na vyšetření na stomatologii anebo na odběry krve, nemají kde parkovat. Tento problém vznikl hlavně při uzavření Pražské ulice. Na základě toho byl zpracován návrh, kdy se zde vytvořila šikmá stání, tak aby za zaparkovanými vozidly vnikl prostor pro chodce, tak aby nemuseli vstupovat do vozovky.

 

Úprava režimu parkování v ulici Vrábská

Na základě požadavků občanů a častých stížností na špatné parkování v ulici Vrábská, byly nově vyznačeny parkovací stání a způsob stání (podélné stání). Také byly vyznačeny žlutou souvislou čárou místa, kde naopak je zastavení zakázáno. Věříme, že toto napomůže lepší průjezdnosti v dané lokalitě.

Místa k přecházení podél ulice Komenského

Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců a zejména dětí, jsme nechali instalovat vodorovné dopravní značení do bočních ulic, podél ulice Komenského (Jungmannova, Školní, Dr. Beneše, Dr. Jánského) a to místo k přecházení. K tomuto jsme přistoupili, abychom upozornili řidiče, kteří odbočují z ul. Komenského do bočních ulic, na to že se zde přechází silnice. Zatím se jedná o provizorní řešení. Kompletní řešení bude provedeno v rámci kompletní rekonstrukce ul. Komenského.

Nová parkovací místa v ul. Dr. Jánského

Z důvodu častého chaotického a nesprávného parkování byla vytvořena nová vyhrazená stání pro zákazníky vedle zahradnictví a to tak, že jsou zde rozestupy mezi vozidly, aby se zde mohla vozidla bezpečně vyhnout zaparkovaným vozidlům a také aby řidiči nestály ve vjezdech do objektů.

Nové značení v ulici Za Dvorem

Na základě požadavků občanů a vlastních zjištění, bylo v ulici za Dvorem vytvořeno nové dopravní značení. Tímto byla vyznačena nová parkovací místa, hlavně pro návštěvníky v této lokalitě, protože v tomto místě jsou parkovací stání pouze vlastníky bytů. Chyběla zde stání pro návštěvy a zákazníky provozovny a proto se zde nechala vyznačit stání. K tomu se žlutými čárami určila místa, kde se nesmí zastavit, protože by zde mohl dojít k omezení nebo dokonce ohrožení provozu.

Nový přechod pro chodce na Mělnické ulici ve Staré Boleslavi

Na základě připomínek občanů, v okolí ulice Mělnická, byl na této ulici vybudován nový přechod pro chodce. Ten se nachází před křížením ulic Mělnická a Mikoláše Aleše. Jedná se o opticky zvýrazněný přechod v červenobílém provedení s optickým zúžením jízdního profilu.

 

Otevření parkoviště u kluziště v ulici Zahradnická

Také bychom chtěli informovat, že v lednu, letošního roku, bylo otevřené nové parkoviště v ulici Zahradnické, vedle kluziště. Toto parkoviště je zdarma a jsou u něj zřízené i kamery městského dohlížecího systému městské policie. Proto se jedná o dobrou alternativu pro parkování vozidel obyvatel přilehlého sídliště. Na parkovišti je k dispozici 63 parkovacích míst a tím by se mohlo ulevit řidičům, kteří marně hledají parkovací místo u domů v sídlišti, i když za cenu o něco delší docházkové vzdálenosti.

 

Neprůjezdná zóna V Zahradách a další…

Poté bylo provedeno několik drobnějších úprav v dopravním značení, jako zvýšení upozornění na neprůjezdnou oblast v ulici V Zahradách, kam najížděli cyklisté a bruslaři, kteří míří na cyklostezku u Labe a následně se v ulici dostali do pasti. K jejímu opuštění museli z ulice couvat, ale jak víme, tak popředu to jde, ale couvání musíte mít v rukách. Tak docházelo k poškozování plotů a domů vozidly. Pak se doplnilo dopravní zrcadlo na křižovatku ulic Na Drahách x Výletní a ještě jedno na ul. Brázdimská v křížení s ulicí Neratovická. Vytvořilo se nové značení v ul. Třebízského, kde nebyly rozlišeny hlavní a vedlejší ulice a z výjezdy z obytných zón mají velké odsazení od křižovatek a proto se zde vyznačila vodorovným značením přednost zprava vyznačilo se značení zakazující stání v ul. Kaštanová a Lipová, atd… Také probíhá, obnova vodorovného dopravního značení na území celého města.

Věříme, že změny, které jsou prováděny, pomůžou zlepšit složitou dopravní situaci v našem městě a my i nadále budeme v této činnosti pokračovat a pracovat na Vašich návrzích a připomínkách.

27.4.2020 (poslední aktualizace 12.5.2020) -raf-

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    27.4.2020