Ukončení nouzového stavu – informace o provozu na zbraních

KRAJ – Vláda ČR rozhodla o ukončení nouzového stavu, některá opaření ale zůstávají v platnosti. Jak bude fungovat provoz na zbraních pro občany?

Dnem 17. května 2020 ukončila Vláda ČR nouzový stav, který trval od 12. března 2020. I přes toto ukončení zůstávají ale v platnosti některá z krizových opatření. Zde několika informací a doporučení pro občany.

Elektronická a korespondenční komunikace

Bez ohledu na ukončení nouzového stavu se nadále doporučuje využívat v maximální míře prostředky elektronické komunikace nebo korespondenční cestu. V případě fyzické návštěvy příslušného pracoviště se doporučuje se předem u příslušné pobočky telefonicky informovat na možnosti vyřízení dané záležitosti.
Od 18. května však již bude možné elektronické podání pouze prostřednictvím emailu opatřeného uznávaným elektronickým podpisem1 nebo datové schránky.

Lhůty dle zákona o zbraních

Počínaje dnem 18. května 2020 opět běží veškeré lhůty podle zákona o zbraních. Pokud držiteli krátce před počátkem nouzového stavu nebo v jeho průběhu vznikla povinnost učinit určitý úkon (např. provést ohlášení převodu nebo nabytí zbraně podléhající registraci) je podle § 41 odst. 2 správního řádu třeba tento úkon provést nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení nouzového stavutedy nejpozději 1. června 2020. Pokud byl daný úkon v době trvání nouzového stavu již učiněn, není samozřejmě třeba jej činit znovu.

Doba platnosti výjimky pro zbraň kategorie A, povolení pro zbraň kategorie B a zbrojního průvodního listu

Doba platnosti výjimky (byla-li vydána na dobu určitou) povolení vydaného podle § 12 zákona o zbraních a zbrojního průvodního listu se navyšuje o dobu trvání nouzového stavu. V případě rozhodnutí, která byla ke dni 12. března 2020 v právní moci, se jejich platnost tedy navyšuje o 67 dnů.

Příslušný útvar policie vydá držiteli některého z těchto rozhodnutí na požádání potvrzení o prodloužení jeho platnosti a uvede v tomto potvrzení den, kdy platnost výjimky, povolení nebo zbrojního průvodního listu skončí. V Centrálním registru zbraní bude doba platnosti těchto rozhodnutí prodloužena automaticky.

Zkoušky odborné způsobilosti

S ohledem na uvolňování protiepidemických opatření a budou-li to dovolovat organizační možnosti a kapacity, bude možné provádět zkoušky odborné způsobilosti již od 25. května 2020. Při provádění zkoušek bude nadále potřeba dodržovat doporučené hygienické a protiepidemické postupy.Doba trvání nouzového stavu se rovněž nezapočítává do doby platnosti posudku o zdravotní způsobilosti přiloženého k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
18. května 2020

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    20.5.2020